Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Kierownik Działu Ekonomicznego  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-11-08  
Data wygaśnięcia
2021-11-08  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Zielna  
Numer budynku
39  

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

 

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        przygotowanie i realizacja strategii finansowej Muzeum;

·        przygotowanie założeń do budżetu Muzeum;

·        udział w przygotowaniu planu finansowego Muzeum i jego poszczególnych komórek organizacyjnych oraz monitorowanie jego realizacji;

·        koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum oraz weryfikowanie projektów planów tych komórek;

·        kontrola realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych  Muzeum;

·        sporządzenie analiz ekonomiczno-finansowych w Muzeum;

·        współpraca przy analizach wykorzystania i alokacji środków będących w dyspozycji Muzeum;

·        bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Muzeum;

·        pozyskiwanie środków na realizacje działań statutowych i inwestycyjnych Muzeum;

·        sporządzenie wniosków dla zadań Muzeum przewidzianych do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;

·        organizowanie i wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i nadzór nad jego realizacją;

·        sporządzenie projektów wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Ekonomicznego;

·        realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Ekonomicznego;

·        sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Ekonomicznego;

·        sporządzenie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Ekonomicznego.

 

 

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów;

·        min. 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym związanym z finansami;

·        min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

·        sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych;

·        przygotowywanie założeń do budżetu;

·        przygotowywanie i realizacja założeń strategii finansowej;

·        udział w przygotowaniu planu finansowego;

·        bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Instytucji;

·        koordynowane prac związanych ze sporządzeniem planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;

·        kontrola realizacji planów rzeczowo – finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;

·        znajomość narzędzia pakietu MS Office w szczególności Excel;

·        dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;

·        kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;

·        etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

·        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

·        doświadczenie w organizowaniu i wdrażaniu projektu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

 

Mile widziane:

 

·        doświadczenie w instytucjach kultury;

·        pozyskiwanie środków na realizację zadań oraz umiejętność sporządzania wniosków do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;

·        doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;

·        znajomość języka angielskiego.

 

 

Oferujemy:

·        umowę o pracę;

·        możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;

·        pracę w rozwijającej się instytucji;

·        pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

 


Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 8 listopada 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU EKONOMICZNEGO

 

 

 

 

 

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
  2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
  7. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się