Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Pytanie FAQ


Pytanie:
1.5 Czy korzystanie z SSDIP wymaga podpisania umowy powierzenia przetwarzania z jego administratorem tj. Ministerstwem Cyfryzacji?  
Odpowiedź:
Podmiot korzystający z SSDIP nie musi podpisywać umowy powierzenia przetwarzania, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Zasady i warunki korzystania z SSDIP, w tym zasady, warunki i obowiązek prowadzenia podmiotowej strony BIP określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), zwanej dalej „ustawą”, oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), zwanym dalej „rozporządzeniem”. Art. 9 ust. 2 ustawy wskazuje, że podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP tworzą własne strony BIP przez zastosowanie systemu, o którym mowa w art. 9 ust. 4a, lub innego systemu teleinformatycznego. W przypadku zastosowania SSDIP, relacje między administratorami podmiotowych stron BIP tworzonych przy wykorzystaniu SSDIP i administratorem SSDIP uregulowane zostały w wymienionej wyżej ustawie, wymagania techniczne zaś odnoszące się do warunków technicznych i organizacyjnych, w tym standardy struktury stron podmiotowych stron BIP oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia publikowanych treści w rozporządzeniu. Nie ma w związku z powyższym potrzeby podpisywania w powyższym zakresie umów powierzenia, o których mowa w art. 28 ust. 3 RODO. Dla podmiotu, który utworzył własną podmiotową stronę BIP przy wykorzystaniu platformy SSDIP, za właściwe funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających publikowane treści przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem lub usunięciem, jak i również za ich zabezpieczenie przed utratą w wyniku awarii systemu informatycznego lub innej katastrofy odpowiada Minister Cyfryzacji, co wynika z art. 9 ust. 4a ustawy oraz § 17-21 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy w związku z art. 9 ust 4a ustawy.  
Kategoria:
Informacje ogólne  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..