Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa zlecenia  
Stanowisko
DIETETYK  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-05-31  
Data wygaśnięcia
2021-10-25  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
wejherowski  
Gmina
Wejherowo
Miasto
Wejherowo  
Ulica
ul. Janusza Kusocińskiego  
Numer budynku
17  

1.Wymagania niezbędne:

a.wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: żywienie i dietetyka lub technologia żywności i żywienie człowieka, farmacja/biologia -z możliwością uzupełnienia kwalifikacji w zakresie dietetyki),

b.doświadczeni w prowadzeniu warsztatów,

c.dobra organizacja pracy,

d.systematyczności i odpowiedzialność,

e.wysokie kompetencje komunikacyjne,

f.mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

g.obywatelstwo polskie,

h.nieposzlakowana opinia,

i.osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

k.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

l.umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL).

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.Prowadzenie warsztatów „Edukacja żywieniowa” dla odbiorców ostatecznych projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” w tym dla osób z niepełnosprawnością, w łącznej liczbie 6 h.

b.Prowadzenie dokumentacji projektowej,

3.Informacje dodatkowe:a.umowa zlecenie w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” w ramach Osi priorytetowej 06. Aktywna Integracja, Działanie 06.01 Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno zawodowa mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

b.praca związana z kontaktami z beneficjentami projektu zarówno w budynku Ośrodka, w budynku Klubu Integracji Społecznej Śródmieście.

4.Wymagane dokumenty:

a.życiorys curriculum vitae,

b.list motywacyjny,

c.kserokopie świadectw pracy,

d.kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h.oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

i.inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się