Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
DORADCA ZAWODOWY  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-06-29  
Data wygaśnięcia
2021-11-22  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
wejherowski  
Gmina
Wejherowo
Miasto
Wejherowo  
Ulica
ul. Janusza Kusocińskiego  
Numer budynku
17  

Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe, coaching, psychologia) lub osoba posiadająca wykształcenie wyższe i potwierdzone dokumentem umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu doradztwa zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia w tym obszarze;
b)umiejętność opracowywania Indywidualnych Planów Działania (IPD)wykształcenie wyższe kierunkowe;
c)doświadczenie w udzielaniu konsultacjiorazprowadzeniu warsztatów;
d)dobra organizacja pracy;
e)systematyczności i odpowiedzialność;
f)wysokie kompetencje komunikacyjne;
g)mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
h)obywatelstwo polskie;
i)nieposzlakowana opinia;
j)osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwoskarbowe;
k)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
l)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
m)znajomość ustawy o pomocy społecznej;
n)umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL)oraz korzystanie z Internetu.
2)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)Prowadzenie indywidulanego poradnictwa zawodowego dla odbiorców ostatecznych projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” w tym dla osób z niepełnosprawnością, w łącznej liczbie ok. 150godzin;
b)Prowadzenie warsztatów dla odbiorców ostatecznych projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” w tym dla osób z niepełnosprawnością, w tym o tematyce:
-tworzenie dokumentów aplikacyjnych 6godzin,
-rozmowa o pracę, na co zwracać uwagę, czego unikać, mowa ciała 3godzin,
-własna działalność, pozyskiwanie funduszy, tworzenie biznesplanów 3 godzin;
c)Opracowanie programów zajęć oraz materiałów szkoleniowych;
d)Prowadzenie dokumentacji projektowej.
3)Informacje dodatkowe:
a)umowa zlecenie w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” w ramach Osipriorytetowej 06. Aktywna Integracja, Działanie 06.01 Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01.Aktywizacja społeczno zawodowa mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPomorskiego na lata 2014-2020;
b)praca związana z kontaktami z beneficjentami projektu zarówno w budynku Ośrodka, w budynku Klubu Integracji Społecznej Śródmieście, jak i w środowisku.
4)Wymagane dokumenty:
a)życiorys curriculum vitae;
b)list motywacyjny;
c)kserokopie świadectw pracy;
d)kserokopie dyplomówpotwierdzających wykształcenie;
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f)oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwoskarbowe;
g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni prawpublicznych;
h)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
i)inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO -Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781).”

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się