Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Promocji i Edukacji  
Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Kierownik Działu Promocji i Edukacji  
E-mail
sekretariat@teatr.olsztyn.pl  
Telefon
(89) 527 59 58  
Fax
 
Data składania
2021-10-22  
Data wygaśnięcia
2021-10-22  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. 1 Maja  
Numer budynku
4  

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko

kierownika Działu Promocji i Edukacji

 

I.        Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668).

2.     Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

3.     Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

4.     Umiejętność ustalania priorytetów i zdolność analitycznego myślenia.

5.     Umiejętność planowania i organizacji pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

6.     Kreatywność.

 

II.        Wymagania dodatkowe:

1.     Wykształcenie specjalistyczne np.: studia podyplomowe z zakresu marketingu lub promocji lub public relations.

2.     Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury.

3.     Umiejętność obsługi komputera /Windows, MS Office, Internet etc./

 

III.        Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

1.     Planowanie, nadzorowanie pracy i realizacji powierzonych działań działu.

2.     Opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej Teatru w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

3.     Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz działalności Teatru.

4.     Prowadzenie kampanii promocyjnych i marketingowych mających na celu utrwalenie wizerunku Teatru w kraju i za granicą.

5.     Stały kontakt z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, pisma specjalistyczne.

6.     Opracowywanie materiałów promocyjnych Teatru: ulotki, foldery, stoiska targowe.

7.     Opieka organizacyjna i medialna nad poszczególnymi premierami i wydarzeniami kulturalnymi Teatru.

8.     Administrowanie serwisów internetowych Teatru oraz profili teatralnych na portalach społecznościowych.

9.     Nadzór i kontrola nad przebiegiem prac wydawniczych i terminowością ich realizacji.

10.  Przygotowywanie umów z podmiotami współpracującymi z Teatrem na polu promocji i reklamy.

 

IV.        Wymagane dokumenty

1.     Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV).

2.     Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie.

3.     Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia.

4.     Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

5.     Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dodatkowo i dobrowolnie w CV – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

V.        Wymagane dokumenty należy składać:

a.      w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,

b.     pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn,

c.      mailowo na adres: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl

 

w terminie do dnia  22 października 2021 r. (liczy się data wpływu).

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

 

VI.        Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów:

1.     Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel.: (89) 527 59 58, e-mail sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl(dalej: ADO).

2.     ADO przetwarza dane osobowe Kandydatów w celu rozpatrzenia złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowania się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

3.     Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Natomiast podanie dodatkowych, nieobowiązkowych danych, takich jak np.: zdjęcia w CV zawierającego wizerunek, informacji o stanie zdrowia, niepełnosprawności, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

4.     Czas przetwarzania danych osobowych:

a.      w przypadku nie spełniania wymagań formalnych lub nie umieszczenia danych Kandydata wprotokole z naboru jako jednego z pięciu najlepszych, jego dokumenty zostaną niezwłocznie zniszczone.

b.     w sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z naboru dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. okresu dokumenty zostaną zniszczone.

5.     Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą danych osobowych Kandydata, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

6.     Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Poza tym Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

8.     ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pllub korespondencyjnie na adres siedziby ADO.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..