Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
PRACOWNIK KANCELARII UCZNIOWSKIEJ  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-11-30  
Data wygaśnięcia
2017-11-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Mokotów
Miasto
Mokotów  
Ulica
ul. Marynarska  
Numer budynku
2/6  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

w Warszawie
ul. Marynarska 2/6, 02-674  Warszawa
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

PRACOWNIK KANCELARII UCZNIOWSKIEJ

– pełny etat –  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

podległość służbowa – dyrektor szkoły

1.       Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i 2 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie ekonomiczne i 4 lata praktyki zawodowej ;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość obsługi komputera w zakresie programu Open Office, Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS, Hermes;

2) znajomość pracy biurowej  oraz obsługi urządzeń biurowych (ksero, fax, scaner)

3) umiejętność planowania i organizacji pracy;

4) umiejętność kompleksowego wykorzystywania wiedzy;

5) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność i terminowość;

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) Prowadzenie prac związanych z rekrutacją uczniów do szkoły oraz wprowadzanie danych uczniówa)do programu Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS ;

2) Kompletowanie i przechowywanie dokumentów uczniów;

3) Prowadzenie księgi uczniów;

4) Prowadzenie rejestru absolwentów;

5) Prowadzenie całokształtu prac związanych z załatwianiem, wydawaniem, rozliczaniem druków ścisłego zarachowania;

6) Rejestrowanie i wydawanie uczniom legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji oraz wszelkiego rodzaju zaświadczeń;

7) Wydawanie duplikatów świadectw;

8) Prowadzenie całokształtu prac związanych z egzaminem maturalnym, wprowadzanie danych do systemu elektronicznego Hermes;

9) Prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji uczniowskiej

10) Wprowadzanie danych o uczniach i absolwentach do Sytemu Informacji Oświatowej;

 

4.      Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys – CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) fotografię;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych;

 

5.      Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1) zatrudnienie od dnia  27 grudnia 2017r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;

 

6.      Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie LXV Liceum Ogólnokształcącego           z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema,  ul. Marynarska 2/6 w godzinach od 9.00 do 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017r.. w zaklejonych kopertach (opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika kancelarii uczniowskiej w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema”

 

7.      Informacje dodatkowe:

 

1) oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu;

2) zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;

3) oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

Załączniki

  OGŁOSZENIE O NABOR...KO PRACY.docx 18,25 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się