Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-08-31  
Data wygaśnięcia
2018-09-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

ogłasza

 

nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych
w Jednostce Realizującej Projekt

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, ul. Hetmańska 9    

 

Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca biurowa przy komputerze.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

praca na parterze lub piętrze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

 

W lipcu 2018 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Wymagania konieczne:

1.       Wykształcenie: wyższe prawnicze.

2.       Staż pracy co najmniej trzy lata, w tym między innymi w zamówieniach publicznych.

3.       Dobra znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, Ustawa
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Prawo wodne, Prawo budowlane.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość języka angielskiego,

 

Podstawowy zakres zadań przewidywanych na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt:

 

1.      Przygotowywanie niezbędnych dokumentów przetargowych, w tym kryteriów oceny ofert oraz nadzór nad opracowywaniem opisu przedmiotu i zakresu zamówień.

2.      Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia
– w tym przygotowywanie i publikacja ogłoszeń.

3.      Odpowiedzialność za przygotowywanie oraz poprawność i kompletność umów z wykonawcami.

4.      Przygotowywanie niezbędnych dokumentów dla wprowadzenia zmian
i uzupełnień podpisanych umów.

5.      Współpraca z Biurem Koordynacji Projektu w zakresie realizacji zamówień.

 

Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

-        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

lub przesyłać pod adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. Hetmańska 9

tel. 17 853 74 00, fax: 17 853 64 21

 

w terminie do 31.08.2018 r. do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

17 853 74 58, 17 853 74 43.

 

 

Rzeszów, dnia 21.08.2018 r. 

Załączniki

  ogłoszenie o nabor...blicznych.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się