Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t  
Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 t  
E-mail
sekretariat@kzg.pl  
Telefon
(0-58) 624-66-11  
Fax
 
Data składania
2018-12-31  
Data wygaśnięcia
2018-12-31  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdynia  
Gmina
Gdynia
Miasto
Gdynia  
Ulica
ul. Konwaliowa  
Numer budynku
1  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t

 

Przewodniczący Zarządu

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni

ogłasza nabór na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t

w Dziale Gospodarki Odpadami

 

 

Wymiar czasu pracy:pełen wymiar czasu pracy w systemie równoważnym

 

Wymagania niezbędne:

 

1)          obywatelstwo polskie,

2)          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)          nieposzlakowana opinia,

4)          wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

5)          posiadanie minimum od 2 lat prawa jazdy kat. B lub wyższej,

6)          doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego,

7)          dobry stan zdrowia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)          znajomość zasad bhp na stanowisku kierowcy,

2)          znajomość bezpiecznego rozmieszczenia ładunków w przestrzeni bagażowej samochodu dostawczego,

3)          dyspozycyjność,

4)          wysoka kultura osobista,

5)          uczciwość,

6)          odpowiedzialność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t w Dziale Gospodarki Odpadami:

 

·         kierowanie samochodem dostawczym do 3,5 t;

  • prowadzenie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem i instrukcją w sprawie postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
  • załadunek i transport do unieszkodliwiania odpadów zgromadzonych w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (farby, sprzęt elektroniczny, elektryczny, tonery, świetlówki);
  • opróżnianie pojemników na przeterminowane leki  i zużyte baterie;
  • prawidłowa klasyfikacja odpadów oraz odpowiednie ich umieszczanie w pojemnikach, gwarantujące stabilność przewozu;
  • dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych: m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, placówek oświatowych i urzędów;
  • utrzymywanie pojazdu w czystości i sprawności technicznej;

·         odbiór od mieszkańców Związku wielkogabarytowych sprzętów i urządzeń AGD/RTV bezpośrednio z domów i mieszkań;

·         załadunek zebranego sprzętu do samochodu i transport do magazynu Związku (zabezpieczanie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy);

·         realizacja określonych i zatwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego działań marketingowych i promocyjnych na terenie Związku;

·         przedstawianie uwag i życzeń klientów dotyczących świadczonych usług;

·         reprezentacja firmy wobec indywidualnego klienta – mieszkańca Związku;

·         opracowywanie raportów z wykonanych działań – terminowo i zgodnie z przyjętymi w firmie standardami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1)          kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika Związku – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku: www.kzg.pl,

2)          list motywacyjny i cv – prosimy o zawarcie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” oraz o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu naboru,

3)          kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,

4)          oświadczenie o niekaralności *,

5)          oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

6)          kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie

7)          kopie świadectw pracy, opinii z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

 

Oferty wraz z dokumentami, opatrzone dopiskiem "Nabór na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami", należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Biura Związku, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 12.00 na następujący adres:

Komunalny Związek Gmin

„Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1,

81-651 Gdynia;

sekretariat@kzg.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Pozostałe informacje:

Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym uczestnikiem konkursu.

 

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Renata Czarnecka tel. (0-58) 624-66-11, e-mail:sekretariat@kzg.pl

 

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..