Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
kontrola / audyt  
Stanowisko
Audytor wewnętrzny  
E-mail
rekrutacja@kzn.gov.pl  
Telefon
225115350  
Fax
225115350  
Data składania
2021-11-02  
Data wygaśnięcia
2021-11-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
19  

Audytor wewnętrzny w Krajowym Zasobie Nieruchomości

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • przeprowadzanie badań audytorskich (tj. analizy danych, testy, przeglądy, itp.) oraz wywiadów audytorskich;
 • planowanie i realizowanie wywiadów audytorskich;
 • formułowanie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań;
 • sporządzanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych czynności audytorskich;
 • monitorowanie i weryfikowanie realizacji rekomendacji audytowych;
 • raportowanie wyników przeprowadzonych prac audytorskich;
 • przygotowywanie planów audytów;
 • prowadzenie rejestrów czynności audytorskich;
 • współpraca z Komitetem Audytu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi KZN;
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań ( w tym sprawozdań do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii;
 • realizacja doradczej funkcji audytu w tym: składania wniosków i propozycji usprawnienia działalności jednostki i systemu kontroli zarządczej;
 • realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy
  o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań niezbędnych i koniecznych:

 • co najmniej wykształcenia wyższego;
 • minimum 5 letniego stażu pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu, lub wykonywanie co najmniej 5 letniej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy;

·       posiadania następujących kwalifikacji:

  -  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

  - złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

-  dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie
z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;

·       znajomości przepisów prawa :

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz przepisów  wykonawczych,

- wiedzy z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,

- znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28),

- znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84),

·       posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

·       posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;

·       korzystanie z pełni praw publicznych;

·       brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·       posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy;

·       posiadania pozostałych wymagań określone dla audytora wewnętrznego w  art. 286 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1236);

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pozyskiwania informacji;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Samodzielność;
 • Komunikatywność.

Warunki pracy:

 • Praca w biurze na ¼ etatu;
 • Praca przy komputerze, przy użyciu urządzeń biurowych.

 Oferujemy:

 • Stabilną pracę na część etatu w dogodnej lokalizacji.

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;
 • życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany minimalny 5 staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda do wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego si ę o zatrudnienie w Krajowym Zasobie Nieruchomości.

 

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: rekrutacja@kzn.gov.pl

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą przy ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa, tel. (22) 511 53 50, e-mail:  sekretariat@kzn.gov.pl

 

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail iodo@kzn.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności zapewnienia odpowiedniej higieny
i bezpieczeństwa pracy, realizacji obowiązków dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, realizacji obowiązków płatnika na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług szkoleniowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.

 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

6)      W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa
i przetwarzane dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane) oraz ograniczenia przetwarzania.

 

7)      W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.

 

9)      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się