Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY  
E-mail
sekretariat@mopsleczyca.pl  
Telefon
0247212371  
Fax
0247212371  
Data składania
2021-10-25  
Data wygaśnięcia
2022-12-31  
Tagi
 
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
łęczycki  
Gmina
Łęczyca
Miasto
Łęczyca  
Ulica
ul. Ozorkowska  
Numer budynku
8  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ŁĘCZYCY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

1.       Nazwa i adres jednostki:

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

 

2.      Określenie stanowiska:

PRACOWNIK SOCJALNY

 

3.      Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, 

 

4.      Przewidywany termin zatrudnienia:

styczeń / luty 2022 r.

 

5.      Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)       posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2)       ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

3)       do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

4)       ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 

     WYJAŚNIENIA:

1)      Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2)      Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie ma kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. - bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

3)      Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).

 

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godzin) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

 

6.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudniej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacyjne pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

2)      Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

3)      Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

4)      Praca socjalna oraz zawieranie kontraktów socjalnych z Klientami (dokumentowanie).

5)      Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie niezbędne dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej.

6)      Obsługa programu TT – POMOC.

7)      Pisanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznanych świadczeń z pomocy społecznej oraz decyzji odmownych, zmieniających, uchylających.

8)      Wydawanie Klientom Ośrodka decyzji administracyjnych.

9)      Przygotowywanie list wypłat Klientom na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych.

10)   Prowadzenie rejestru spraw zgodnie z przyjętą w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną.

11)   Wykonywanie innych czynności z polecenia Dyrektora MOPS i Kierownika Wydziału Pomocy Środowiskowej i Pomocy Społecznej.

 

 

7.      Wymagane dokumenty:

1)       CV; List motywacyjny.

2)       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.

3)       Oświadczenie o niekaralności.

4)       Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

5)       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)       Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

7)       Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

 

8.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·        w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8

·        pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz                adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8.

 

 

9.      Inne informacje:

1)       Warunkiem zawarcia z kandydatem wyłonionym w drodze naboru umowy o pracę jest przedłożenie przed zatrudnieniem informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na w/w stanowisku. Niedostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

2)       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

Informuję, że:

·       Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz procedurą naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wprowadzoną Zarządzeniem Nr MOPS.021.7.2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 02 lipca 2019 r.

·       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się