Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
ANIMATOR SPOŁECZNY  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-14  
Data wygaśnięcia
2022-03-11  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
wejherowski  
Gmina
Wejherowo
Miasto
Wejherowo  
Ulica
ul. Janusza Kusocińskiego  
Numer budynku
17  

OFERTA Z DNIA 08.10.2021 r.

1.Wymagania niezbędne:
a.wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,  nauki  o  rodzinie lub praca socjalna, 
b.obywatelstwo polskie,
c.nieposzlakowana opinia,
d.osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślne przestępstwoskarbowe,
e.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g.znajomość ustawy o pomocy społecznej,
h.umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami,
i.umiejętność    przygotowania  procesu  animacji  uwzględniającego  rozwój  i  potencjał  ekonomiczny i społecznylokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej,
j.znajomość  specyfiki  i  najważniejszych  uwarunkowań  społeczno-gospodarczych  obszaru,  w  którymprowadzone są działania animacyjne,
k.umiejętność  pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
l.umiejętność budowania partnerstw lokalnych,
m.mobilność i dyspozycyjność,
n.wysoki poziom kultury osobistej,
o.umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL)oraz korzystanie z Internetu.Dodatkowym  atutem  będzie  doświadczenie  zawodowe  w  świadczeniu  usług  animacyjnych,  ze  szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.
2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a.działania  animacyjne  na  terenie  objętym  wsparciem  w  ramach  Projektu  (Śródmieście  Wejherowa)w liczbie ok. 24 -32 godzinmiesięcznie,
b.ścisła współpracaz zespołem projektowym,
c.diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
d.inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
e.tworzenie planów działania,
f.inicjowanie i wspieranie powstawania grup samopomocowych,
g.ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nichgrup i środowisk,
h.animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej procesu rewitalizacji śródmieścia Wejherowa,
i.wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
j.inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
k.budowanie lokalnych koalicji,
l.moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
m.stałe  motywowanie  osób,  podmiotów,  w  tym  instytucji  publicznych  do  włączania  się w proces rewitalizacji.
3.Informacje dodatkowe:a.umowa  zlecenie w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” w ramach Osi  priorytetowej 06. Aktywna Integracja, Działanie 06.01 Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01.Aktywizacja  społeczno  zawodowa –mechanizm   ZIT,   Regionalnego   Programu   Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,b.praca związana z kontaktami z beneficjentami projektu zarówno w budynku Ośrodka, w budynku Klubu Integracji Społecznej Śródmieście, jak i w środowisku.
4.Wymagane dokumenty:
a.życiorys –curriculum vitae;
b.list motywacyjny;
c.kserokopie świadectw pracy;
d.kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
e.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g.oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  i  korzystaniu  z  pełni  praw publicznych;
h.oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
i.kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodniez RODO -Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się