Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Psycholog  
E-mail
pcpr@powiat-olsztynski.pl  
Telefon
89 523 28 89  
Fax
89 523 28 02  
Data składania
2021-11-30  
Data wygaśnięcia
2021-12-31  
Tagi
praca, psycholog  
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Bałtycka  
Numer budynku
65  

Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie
w Olsztynie
ul. Bałtycka 65
10-175 Olsztyn

PCPR.K.1.110.9.2021      

 

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA

OFERT PRACY

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje o możliwości składania ofert pracy na stanowisko Psychologa w Domu dla Dzieci w Olsztynku – ul. Sienkiewicza 26/1, 11-015 Olsztynek

 

umowa o pracę na czas określony – 2 etaty

 

1/ Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie ofert:

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie i doświadczenie: co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku  psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 5. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Kandydat jest zdolny do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność, dyspozycyjność,
 2. życzliwość i wysoka kultura osobista,
 3. sumienność, rzetelność,
 4. znajomość:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  2. ustawy o pomocy społecznej,
 5. doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku,
 6. umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, Ms Windows.

2/  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka;
 2. opracowywanie diagnoz indywidualnych dzieci;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla wychowanków, rodziców i wychowawców;
 4. prowadzenie szkoleń dla wychowawców i innych pracowników;
 5. opiniowanie kandydatów w kierunku posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 6.  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora oraz z-ce dyrektora.

3/   Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca z dziećmi,
 2. praca w pomieszczeniach zlokalizowanych na II piętrze – budynek bez windy,
 3. praca na 1 etat,
 4. praca w ustalonych godzinach – równoważny system pracy
 5. okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od dnia 1 października 2021 r.

4/ Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Olsztynie w lipcu 2021 roku
     przekroczył/nie przekroczył 6%

 

5/ Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (wykazany w kwestionariuszu osobowym),
 7. oświadczenia o:
  1. posiadanym obywatelstwie polskim,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO – zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) jeśli przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad  zatrudnienia),
 11. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

Mile widziane referencje.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz ze stosowanym tłumaczeniem na język polski.

 

O stanowisko może/nie może* ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie pokój 5, Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn lub listownie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Psychologa - Olsztynek Nr oferty PCPR.K.1.110.9.2021”. Oferty, które wpłyną do PCPR w Olsztynie po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Centrum) nie będą rozpatrywane, nie odebrane w ciągu 1 miesiąca od daty upowszechnienia informacji o zakończeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dotyczące postępowania o naborze umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego (https://pcpr_olsztyn.bipgov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w Olsztynie.

 

List motywacyjny winien być opatrzony własnoręcznym podpisem.

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie,  którego siedziba mieści się przy ul. Bałtyckiej 65, 10-175 Olsztyn (tel.: 89 544 38 00, e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl);
 2. w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn, e-mail: iod.pcpr@powiat-olsztynski.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust.   1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Inne dane osobowe (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 10 RODO) przekazane administratorowi z Pani/Pana inicjatywy będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające np. na przesłaniu administratorowi tych danych w dokumentach, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

  Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Panią/Pana, w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 1 lit. b RODO). Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody w celu naboru (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu naboru;
 6. w trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 §1 i 4 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dyrektor PCPR w Olsztynie
Arkadiusz Paturej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się