Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista/Główny specjalista ds. zamówień publicznych  
E-mail
hr@filharmonia.gda.pl  
Telefon
583206257  
Fax
 
Data składania
2021-10-24  
Data wygaśnięcia
2021-11-24  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Gmina
Gdańsk
Miasto
Gdańsk  
Ulica
ul. Ołowianka  
Numer budynku
1  

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

Specjalista/Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Gdańsk

 

  I.        Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

 

    II.        Stanowisko: Specjalista/Główny specjalista ds. zamówień publicznych.

Wymiar etatu: 1,0

 

III.        Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:

 

§   wykształcenie wyższe (preferowane techniczne lub ekonomiczne),

§  co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),

§  znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,

§  znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy ,

§  praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),

IV.        Dodatkowe wymagania od kandydatów:

§  umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,

§  pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,

§  umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

§  umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,

§  chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,

§  lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy,

§    znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego .

 

V.        Zadania wykonywane na stanowisku:

§  załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,

§  kompleksowa obsługa proceduralna postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,

§  weryfikacja materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,

§  prowadzenie dokumentacji przetargowej,

§  nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych,

§  przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

§  udział w pracach komisji przetargowej,

§  sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,

§  współpraca z obsługą prawną PFB w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,

§  współpraca z innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,

§  przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

§  bieżące opisywanie dokumentów,

  VI.        Wymagane dokumenty:

 

         ·            kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),

         ·            list motywacyjny,

         ·            kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

         ·            kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,

         ·            oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

 

VII.        Termin złożenia dokumentów: do 24.10.2021 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

(decyduje data stempla pocztowego)

 lub na adres e-mail:hr@filharmonia.gda.pl

 

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się