Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
młodszy dyżurny operacyjny portu  
E-mail
kadry@airport-poznan.com.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-24  
Data wygaśnięcia
2021-10-31  
Tagi
 
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Gmina
Poznań-Jeżyce
Miasto
Poznań-Jeżyce  
Ulica
ul. Bukowska  
Numer budynku
285  

 

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

  poszukuje osoby do pracy
na stanowisku

młodszy dyżurny operacyjny portu

miejsce pracy: Poznań

 

Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • Prowadzenie działań zapewniających operacyjną efektywność funkcjonowania Portu Lotniczego /PL/ i koordynacja współpracy ze służbami zewnętrznymi i wewnętrznymi Portu Lotniczego w zakresie bezpieczeństwa operacji lotniczych, ładu i porządku;
 • Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem lotniska i postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, międzynarodowymi i krajowymi, zawartymi w Instrukcji Operacyjnej Lotniska EPPO oraz zgodnie z warunkami określonymi w Zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Prowadzenie szkoleń personelu lotniska z zakresu wybranych aspektów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.
 • Monitorowanie i łagodzenie ryzyka powodowanego działalnością człowieka;
 • Przeprowadzanie inspekcji nawierzchni PPS, DK, DS oraz wizualnych pomocy nawigacyjnych i podejmowanie odpowiednich działań, celem neutralizacji nieprawidłowości;
 • Reagowanie na wszelkie zgłaszane nieprawidłowości, dążenie do ich usunięcia;
 • Sprawowanie nadzoru nad kontrolą przyrody ożywionej;
 • Egzekwowanie od użytkowników pola ruchu naziemnego obowiązujących przepisów;
 • Współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie realizacji wymogów, certyfikacji lotniska, opiniowania projektów zmian w przepisach, zgłaszanie istotnych zmian cech lotniska, aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej lotniska, udostępniania danych;
 • Opracowywanie statystyk lotniczych;
 • Prowadzenie osób, grup osób, pojazdów, kolumn pojazdów na terenie lotniska;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • wskazane doświadczenie w branży lotniczej;
 • wskazana znajomość przepisów krajowych (m.in. ustawa Prawo lotnicze) i UE oraz międzynarodowych (m.in. Załącznik 14 ICAO, rozp. EU nr 139/2014) dot. eksploatacji lotnisk;
 • dobra znajomość MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz przewidywania;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
 • umiejętność oceny ryzyka;
 • podzielność uwagi i spostrzegawczość;
 • odporność na stres;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • prawo jazdy kategorii B (praktyka co najmniej 2 lata);
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w porze nocnej;

 

Oferujemy:

CV kierować należy w formie elektronicznej na adres:

 

Oferty przesyłać należy w terminie do dnia 24 października 2021 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266,tel.+48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl.
 2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
  e-mail: iod@airport-poznan.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji; podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy; w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w ramach realizacji ciążącego na spółce Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. obowiązku prawnego, a przypadku podania większego zakresu danych osobowych – na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221 § 1 kodeksu pracy) jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się