Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
wszystkie kategorie  
Stanowisko
stażysta/ młodszy asystent/starszy asystent na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
E-mail
psse.jaroslaw@pis.gov.pl  
Telefon
(016) 624-24-40  
Fax
(016) 621-25-18  
Data składania
2019-05-17  
Data wygaśnięcia
2019-05-31  
Tagi
 
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jarosławski  
Gmina
Jarosław
Miasto
Jarosław  
Ulica
ul. Grunwaldzka  
Numer budynku
7  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko stażysta/ młodszy asystent/starszy asystent na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

WARUNKI PRACY

-umowa o pracę, pełen etat

- praca biurowa

-praca w siedzibie PSSE w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, praca przy monitorze powyżej 4 godzin

- praca terenowa kontrole na terenie powiatu jarosławskiego

 

ZAKRES ZADAŃ:

  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w trybie ustawy Prawo Budowlane.

  • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/gmin,

  • wydawanie opinii o obowiązku sporządzania raportu dla planowanych przedsięwzięć oraz uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  • przeprowadzanie kontroli w związku z przekazaniem do użytkowania obiektów budowlanych m. in. lokali gastronomicznych, zakładów produkcyjnych, sklepów spożywczych, zakładów opieki zdrowotnej, budynków oświaty, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali użyteczności publicznej,

  • udzielanie informacji interesantom i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

  • opracowywanie sprawozdań związanych z działalnością zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

  • współpraca z innymi sekcjami PSSE w Jarosławiu

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- Wykształcenie wyższe techniczne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo, ochrona środowiska)

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Wiedza z zakresu: planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ocen oddziaływania na środowisko;

- Znajomość ogólnych zasad pracy w systemie jakości.

- Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

- znajomość Obsługi komputera (pakiet MS Office)

prawo jazdy kat. B

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

 

Dokumenty do dnia 17.05.2019 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres psse.jaroslaw@pis.gov.pl lub pocztą z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja ZNS”, lub składać osobiście w Sekcji Kadr PSSE w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia. Numer telefonu do kontaktu.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSSE w Jarosławiu, zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: stażysta/ młodszy asystent/ asystent na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. (W przypadku aplikacji przesyłanych drogą elektroniczną należy przesłać skan dokumentu z podpisem)

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się