Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
Kraków  
Ulica
ul. Felicjanek  
Numer budynku
10  
Numer lokalu
6  
Data publikacji od
2018-11-20  
Data publikacji do
2018-12-01  
Termin składania ofert
2018-11-30 10:00  
Cpv
35121700-5 Systemy alarmowe
38120000-2 Przyrządy meteorologiczne
38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
44211100-3 Budynki modułowe i przenośne
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP/1/20118 z dnia 20.11.2018


 


 

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

ul. Felicjanek 10/6,

31-104 Kraków


 


 

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG", w ramach Umowy o sfinansowanie nr 1/385807/4/2018/NCBR z dnia 26.10.2018 r. zawartej na realizację projektu pt. "Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji".


 


 

1 Zamawiający:


 

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

ul. Felicjanek 10/6,

31-104 Kraków

KRS: 0000491120


 

2 Tryb Zamówienia:

Przetarg nieograniczony


 

3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie:


 

https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/aktualnosci/szczegoly/id/414


 

4 Przedmiotem ogłoszenia jest DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA. Zamówienie słada się z następujących części:

CZEŚĆ 1: KONTENER MOBILNY WRAZ Z PRZYCZEPKĄ – 1szt.

CZEŚĆ 2: POBORNIK NISKOOBJĘTOŚCIOWY PYŁU PM10/PM2.5 – 1 szt.

CZEŚĆ 3: ANALIZATOR DO CIĄGŁEGO, AUTOMATYCZNEGO POMIARU STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10/PM2.5 -1szt.

CZEŚĆ 4: FOTOMETR DO CIĄGŁEGO AUTOMATYCZNEGO POMIARU STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10/PM2.5 - 2szt.

CZEŚĆ 5: STACJI METEO WRAZ Z MASZTEM -1szt.


 

5 Kody CPV

Część 1: 44211100-3; 35121700-5

Część 2: 38400000-9

Cześć 3: 38400000-9

Cześć 4: 38400000-9

Część 5: 38120000-2


 

6 Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.


 

7 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 5.


 

8 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.


 

9 Termin składania, miejsce i forma składania ofert:


 

Oferty powinny zostać przesłane do 30.11.2018 o godz. 10.00.

Na adres:

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

ul. Felicjanek 10/6,

31-104 Kraków

Z adnotacją:

OFERTA NA DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.11.2018 DO GODZINY 11.00.”


 

Oferty powinny być sporządzone w języku polskim.


 

10 Termin wykonania zamówienia:

58 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego dla każdej z części .


 

11 Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium.


 

12 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;

12.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

12.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

12.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

12.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;

12.1.4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy.

12.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

12.2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 12.1.1 ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 13.1 i 13.2.

12.2.2. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 12.1.2 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 13.3 i 13.4.

12.2.3. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 12.1.3. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 13.5 i 13.6.

12.2.4. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 12.1.4. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 13.7 i 13.8.


 

13 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;


 

13.1 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 12.1.1. SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

13.2 Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 12.1.1. SIWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia:

13.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.3 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 12.1.2. SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

13.4 Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 12.1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia:

13.4.1 wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

13.4.2 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem Zamówienia lub równoważne dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług, jeżeli Wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia.


 

13.5 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 12.1.3. SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.


 

13.6 Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 12.1.3. SIWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia:


 

13.6.1 sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

13.6.2 informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13.6.3 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

13.7 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 12.1.4. SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy.

13.8 Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 12.1.4. SIWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia:

13.8.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13.8.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

13.8.3 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

13.8.4 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

13.8.5 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;


 

14 Kryterium wyboru najlepszej oferty:

14.1 Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie kierować się na podstawie poniższych kryteriów:


 

1. Cena oferty brutto 90 %

2 .Okres gwarancji 10 %


 

14.1.1. Sposób obliczania punktów za kryterium cena:

Oferta punktowa oferty „x_t”= cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x znaczenie kryterium (0,9)

14.1.2. Sposób obliczania punktów za kryterium „okres gwarancji” = maksymalnie do 10pkt.

Liczba punktów kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona w następujący sposób: jeśli Wykonawca zaoferuje dodatkowe 12 miesięchy gwarancji na przedmiot zamówienia powyżej obligatoryjnych 2 miesięcy gwarancji, to otrzyma 10pkt. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 10 pkt.

14.2 Ocenę końcową badanej ofery stanowić będzie suma punktów za powyższe kryteria (maksymalnie 100 pkt.)

14.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska nawyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

14.4 Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

14.5 Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


 

15 Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia upływu składania ofert.


 

16 Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się