Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZP 8/09/2021  
Przedmiot zamówienia
Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia wielofunkcyjnego do CFT PAN.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Wartość zamówienia
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Miasto
Warszawa  
Ulica
Aleja Lotników  
Numer budynku
32/46  
Data publikacji od
2021-09-03  
Data publikacji do
2030-01-01  
Termin składania ofert
2021-09-09 09:00  

Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia wielofunkcyjnego

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668,
Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie ofertowe
w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 (Dz.U. 2021
poz. 1129) oraz na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik
nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na dostawę wraz
z wniesieniem urządzenia wielofunkcyjnego do Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
.

Dostawa wraz z wniesieniem fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego
o parametrach nie gorszych niż:

• przeznaczenie do druku mono/kopia/skan - tekst i grafika,
• druk w sieci LAN (kabel i Wifi),
• technologia druku laserowa monochromatyczna,
• obsługiwany format: A4,
• wydajność tonera standardowego do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk
ciągły),
• pamięć minimum 1024 MB,
• miesięczne obciążenie do 150000 stron,
• poziom hałasu max 57 dB,
• rozdzielczość druku mono minimum 1200x1200 dpi,
• szybkość drukowania mono do 50 stron A4/min (do 24 stron/min przy drukowaniu
dwustronnym),
• czas wydruku pierwszej strony do 7,5 sekund,
• czas nagrzewania do 4,7 sekund,
• automatyczny druk dwustronny,
• drukowanie bezpośrednio z pamięci usb,
• automatyczne skanowanie/kopiowanie dwustronne (automatyczny podajnik
dokumentów na minimum 80 arkuszy),
• rozdzielczości kopiowania do 1200x600 dpi,
• optyczna rozdzielczość skanowania minimum 1200x1200 dpi,

• rozszerzona rozdzielczość skanowania do 19200x19200 dpi,
• technologia skanowania CIS (podwójny),
• skanowanie w kolorze,
• kodowanie koloru 24 bit,
• skala szarości 256 poziomy,
• skanowanie do e-maila/chmury/usb,
• skanowanie do plików w formacie PDF, PDF (zabezpieczony, podpisany) PDF/A,
JPEG XPS, TIFF,
• możliwość wysyłania/odbierania faksów,
• wyświetlacz LCD do obsługi urządzenia,
• gwarancja minimum 36 miesięcy.

Miejsce realizacji zamówienia: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. (3 piętro).
Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia
umowy.
Wymagania dla Wykonawców: Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych dostaw oraz dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 90 % (max. 90 pkt.) Liczba punktów = (cena najniższa/cena badana) * 90,
termin realizacji – 10% (max. 10 pkt.)
Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeśli wskaże termin realizacji zamówienia krótszy o 3 dni
kalendarzowe.
Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin wykonania zamówienia to 7 dni
kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje późniejszy termin, oferta zostanie
odrzucona.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamówienia@cft.edu.pl.
Do oferty należy dołączyć kartę techniczną potwierdzającą wymagane parametry
przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 9 września 2021 o godzinie 9:00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Załuska, e-mail:
kzaluska@cft.edu.pl .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz
uzupełnienia żądanych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.

Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe
nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..