Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”  
Przedmiot zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyf  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Ogłaszający
Gmina Przemków  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Miasto
Przemków  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  
Data publikacji od
2022-06-14  
Data publikacji do
2022-12-31  
Termin składania ofert
2022-06-27 08:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00208034/01 z dnia 2022-06-14  

 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3.Wartość zamówienia przekracza kwotę 130 000,00 złotych, nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art.3 ustawy Pzp.

4. Zamówienie jest realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..