Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
DOSTAWA MROŻONEK DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ZIĘBICE W 2023 ROKU  
Przedmiot zamówienia
DOSTAWA MROŻONEK DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ZIĘBICE W 2023 ROKU  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
ząbkowicki  
Miasto
Ziębice  
Ulica
ul. Wojska Polskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji do
2022-12-31  
Termin składania ofert
2022-11-23 10:00  
Numer zgłoszenia
ID postępowania: 7ce3fcca-3df7-4021-bf4c-434cd9dfd226  
Cpv
15896000-5 Produkty głęboko mrożone
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, działając na podstawie art. 255
pkt. 1 ustawy Pzp. zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „DOSTAWA MROŻONEK DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ZIĘBICE W 2023 ROKU”


Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 


 

Ziębice, dnia 23 listopada 2022 roku


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. przekazuje informację z o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia  Zamawiający zamierza przeznaczyć 132 870,60 zł


SWZ
DOSTAWA MROŻONEK DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
GMINY ZIĘBICE W 2023 ROKU

 

załączniki:

 • Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1 - | Plik PDF |
 • Formularz cenowy - Załącznik nr 2 - | Plik PDF | Plik XLSX |
 • Wzór oferty (formularz ofertowy) -załącznik nr 3 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 • Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 4 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 5 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 • Załącznik nr 5a Oswiadczenie wykonawcy podstawy wykluczenia - Plik PDF | Plik DOCX
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 7 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 • Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 • Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 9 - | Plik PDF | Plik DOCX |
 •  Link do postępowania oraz Identyfikator postępowania (ID) - | Plik PDF | Plik DOCX |

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..