Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa opału do placówek oświatowych Gminy Ziębice w 2023 roku  
Przedmiot zamówienia
Dostawa opału do placówek oświatowych Gminy Ziębice w 2023 roku  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
ząbkowicki  
Miasto
Ziębice  
Ulica
ul. Wojska Polskiego  
Numer budynku
4  
Termin składania ofert
2022-11-21 11:00  

 

 

 

Wybór oferty - załącznik PDF


Protokół z otwarcia ofert - załącznik PDF


ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice


zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy zadania: „Dostawa opału do placówek oświatowych Gminy Ziębice w 2023 roku”. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).


2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do placówek oświatowych Gminy Ziębice w okresie od 01.01.2023r.do 31.12.2023r. Dostawa realizowana będzie do poniższych obiektów:
1) Szkoła Podstawowa w Henrykowie, ul. Polna 9 Henryków,
2) Przedszkole w Henrykowie, ul. Słoneczna 20 Henryków,
3) Oddział Przedszkolny w Starczówku, Starczówek 20,
4) Przedszkole w Pomianowie Dolnym, Pomianów Dolny 89,
Dostawa opalu obejmować będzie:
1). węgiel orzech (kaloryczność od 28 000kJ/kg, popiół do 8%, wilgotność do 10% zawartość siarki do 1%) w ilości 15t
2). ekomiał węglowy(kaloryczność od 25 000kJ/kg, popiół do 8%,, wilgotność do 12% zawartość siarki do 0,6%) w ilości 40t.
Zamawiający może zmniejszyć wielkość dostaw w zależności od potrzeb.
Kod CPV – 09111210-5- węgiel kamienny
Oferowany opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001, PN-82/G-97002,PN-82/G-97003 lub równoważnym.
Dostawy będą następowały proporcjonalnie do zużycia w terminie do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego pracownika.
Dostawy opału należy realizować transportem samochodowym samowyładowczym, zalecana wizja lokalna wjazdu na teren placówek i miejsca rozładunku.

3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w okresie: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

4. Wymagania wobec wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonanie zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

5. Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Oferty w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. kopercie) należy składać w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 4 do dnia 21 listopada 2022 roku do godziny 11.00.
Na kopercie należy w sposób czytelny i trwały umieścić nazwę zadania „Dostawa opału do placówek oświatowych Gminy Ziębice w 2023 roku” „nie otwierać przed dniem 21 listopada 2022 roku do godz. 13.00”.


6. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%


7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego tj. w budynku Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice w dniu 21.11.2022 roku o godzinie 13.00.


8. Dane osoby upoważnionej do kontaktu:
- referent do spraw tech.-budowlanych Wiesław Sala (wsala@gceis.pl tel: 502 478 333)


9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy uwzględnić cenę netto, cenę brutto oraz wartość podatku VAT, wszystkie wartości należy podać w formie cyfrowej i słownej. Proponowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.


10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia cen jednostkowych netto jednak nie częściej niż raz na kwartał do wysokości wskaźnika wzrostu cen za miniony kwartał publikowanego przez GUS. Zmiana cen jednostkowych może nastąpić nie wcześniej niż po trzech miesiącach od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Zmiana cen jednostkowych następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku złożonego na piśmie przez Wykonawcę.


11. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji zadania.


12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:
1) Wzór oferty wraz z oświadczeniem
2) Wzór umowy
3) Klauzula informacyjna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..