Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Ogłaszający
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
Łódź  
Miasto
Łódź  
Ulica
ul. Nowy Józefów  
Numer budynku
52  
Data publikacji od
2022-11-17  
Data publikacji do
2023-02-28  
Termin składania ofert
2022-12-01 10:00  
Numer zgłoszenia
2022/BZP 00025842/04/P  
Cpv
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471696235
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Józefów 52
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 94-406
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.7.) Numer telefonu: 426373196
1.5.8.) Numer faksu: 426781037
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
wojewódzka samorządowa osoba prawna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1f665d5-665b-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443613/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17 11:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025842/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Usługa ubezpieczenia floty pojazdów WORD w Łodzi
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wordlodz.ssdip.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/wyszukaj/advanced:1/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej - miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących złożenia/zmiany/wycofania oferty, opisanych w rozdziale XVIII
SWZ (Opis sposobu przygotowania oferty).
Uwaga:
MiniPortal i ePUAP służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (w
szczególności wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia, i inne informacje składane przez Wykonawców)
przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej, tj. email. Adresy stron internetowych: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi), identyfikator adresata: /WORD_Lodz/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej
adres email Zamawiającego zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, e-Puap oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień ,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załączniki do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji
przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie
postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się
automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert)
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO poprzez
zamieszczenie wymaganych informacji w dokumencie zamówienia (rozdział XXVII SWZ).
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WORD/DO/2300/19/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia floty pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Łodzi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej określa Załącznik nr 2
do niniejszej SWZ.
3. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa
opcji polegać będzie na
a) ubezpieczeniu 12 pojazdów Toyota Yaris leasingowanych od Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. na warunkach określonych
w umowie dla innych pojazdów osobowych Zamawiającego, o ile właściciel pojazdów wyrazi na to zgodę;
b) zawarciu ubezpieczeń assistance płatny dla dowolnie wybranych pojazdów Zamawiającego w zależności od potrzeb
(maksymalna wartość 3.000 zł).
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji
nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. W zakresie realizacji
zamówienia objętego prawem opcji zapisy zawartej Umowy stosuje się odpowiednio.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zgodnie z art.
281 ust. 2 pkt. 11 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w
okolicznościach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w pkt 1. w wysokości: do 30% szacunkowej wartości zamówienia
podstawowego.
3. Warunki udzielenia zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Preferowany zakres ubezpieczenia
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju,
w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) co najmniej w grupach 1, 3, 10 i 18 Działu II
określonych w Załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy stanowi załącznik numer 5 do SWZ.
Uwaga:
Oświadczenie składa również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
składa również oświadczenia tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ, składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6a albo 6b do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (jeśli dotyczy);
2. inne dokumenty wymagane ustawą lub niniejszą SWZ, określone do złożenia wraz z ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 445 ustawy PZP
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale VIII pkt. 1.3.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 2.2 Rozdziału VI SWZ (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej) za spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, z tym że zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie określonej grupy z działu II ubezpieczeń wymienionej w pkt. 2.2 Rozdziału VI SWZ posiada co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który będzie realizował usługę w tym zakresie.
Stosowną informację należy zawrzeć w formularzu ofertowym – Załącznik 4 do SWZ.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy opis warunków
dokonania takich zmian został zawarty w § 14 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00443613/01 z dnia 2022-11-17

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..