Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2023  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
wejherowski  
Miasto
Wejherowo  
Ulica
ul. Janusza Kusocińskiego  
Numer budynku
17  
Data publikacji od
2022-11-24  
Data publikacji do
2023-04-24  
Termin składania ofert
2022-12-12 12:00  
Cpv
98371000-4 Usługi pogrzebowe
 

Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2023

I.    Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268z późn.zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Obowiązek sprawienia pochówku przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020r. poz.1947 z póź.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
1)    Zamawiający przewiduje i zleci realizację sprawiania pogrzebów w następujących ilościach:
a)    zmarłym dorosłym i dzieciom – w ilości orientacyjnej 10 pogrzebów;
b)    szczątki ludzkie – w ilości orientacyjnej 1 pochówek;
c)    płody ludzkie – w ilości orientacyjnej 2 zbiorowe pochówki.
2)    Ze względu na szczególny charakter usług, jakimi są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zmniejszenia ilości zamawianych pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.
3)     Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
4)    Usługa będzie wykonywana w granicach administracyjnych miasta Wejherowo.
II.    Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach realizacji zadań własnych gminy rozumie się:
1)    Zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu),
2)    Zapewnienie trumny drewnianej,
3)    urna
4)    Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej,
5)    Zapewnienie krzyża drewnianego,
6)    Zapewnienie autokarawanu do przewiezienia zwłok (transport ciała) z miejsca zgonu do miejsca pochówku (w tym koszt worka na ciało),
7)    Przechowywanie ciała w chłodni,
8)    Zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników,
9)    Przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z ubraniem zwłok,
10)    Kremacja
11)    Zapewnienie kompletnej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego,
12)    Zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego,
13)    Zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenia ciała do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu).
III.    W przypadku płodów dzieci martwo urodzonych przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie rozumie się:
1)    Zapewnienie drewnianej trumny,
2)    Zapewnienie autokarawanu do przewiezienia płodów ze Szpitala Miejskiego w Wejherowie do miejsca pochówku- Cmentarz  Śmiechowski w Wejherowie,
3)    Zapewnienie obsługi pogrzebu (minimum 2 żałobników) polegającej na umieszczeniu trumny w grobowcu.
IV.    W przypadku szczątków ludzkich przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie rozumie się:
1)    Zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu),
2)    Zapewnienie drewnianej trumny,
3)    Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej,
4)    Zapewnienie krzyża drewnianego,
5)    Zapewnienie autokarawanu do przewiezienia szczątków ludzkich z Prokuratury Rejonowej do miejsca pochówku (w tym koszt worka ),
6)    Zapewnienie obsługi pogrzebu (minimum 2 żałobników) polegającej na wpuszczeniu trumny do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu.
V.    W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszane proporcjonalnie do kosztu całej usługi pogrzebowej po uprzednim uzgodnieniu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..