Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Ogłaszający
"ZAKŁAD KOMUNALNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
Opole  
Miasto
Opole  
Ulica
ul. Podmiejska  
Numer budynku
69  
Data publikacji od
2022-11-24  
Data publikacji do
2022-12-31  
Termin składania ofert
2022-12-02 10:00  
Numer zgłoszenia
PN/30/ORG/2022  
Cpv
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
 

Przedmiot zamówienia

 

Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r. dla „Zakładu Komunalnego” Sp. z o.o.  w Opolu.

  1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716,z późn. zm.).
  2. Szacowana łączna ilość zamawianej energii w przedmiotowym okresie wynosi 435 315 MWh.
  3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, w okresie trwania umowy, ustalono na poziomie 435 315 MWh. Jest to wartość orientacyjna – określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej stanowi element służący tylko do określenia wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. W przypadku zrealizowania dostaw w mniejszym zakresie, tj. nie wyczerpującym ilości energii elektrycznej wskazanej w załączniku: Dane dotyczące PPE, prognoza zużycia na okres od 01.01.2023 r.– 31.03.2023 r., Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia                     w stosunku do Zamawiającego.
  4. Opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz numerów liczników energii elektrycznej, wykaz budynków, grupa taryfowa, numer PPE, moc zamówiona oraz prognozowany roczny pobór energii elektrycznej został ujęty   w załączniku nr 3 do SWZ.
  5. Zakup energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
  6. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania   i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2022 poz. 27) oraz Polskimi Normami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..