Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
prawo  
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych  
E-mail
sim.kzn.polnoc@gmail.com  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-22  
Data wygaśnięcia
2021-10-23  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Dąbrowszczaków  
Numer budynku
21  
Numer lokalu
430  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Inspektor ochrony danych

w spółce:

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Olsztynie

 

Prezes Zarządu spółki pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor ochrony danych wyżej wskazanej Spółki.

 

 1. Stanowisko i wymiar czasu pracy:Inspektor ochrony danych, 1/8 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie wyższe (prawnicze);
 3. znajomość przepisów RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz pozostałych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 4. obsługa urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie – min.3 letni staż pracy na stanowiskach inspektora ochrony danych osobowych lub doświadczenie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. komunikatywność, samodzielność, kreatywność;
 5. dyspozycyjność, systematyczność, dokładność;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych;

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznej polityki ochrony danych osobowych, opiniowanie umów, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji z zakresu ochrony danych;
  2. Monitorowanie wymaganych rejestrów, naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych;
  3. Szkolenie pracowników z zakresu przetwarzania danych współce;
  4. Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dla osób, których dotyczą;
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV)
  2. Podanie danych osobowych w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail (mogą być ujęte w życiorysie);
  3. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
  4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), w tym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych kontaktowych w postaci nr telefonu/adresu e-mailowego zawartych w ofercie na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Na adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną.

 

Na adres siedziby spółki, osobiście lub listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: ul. Dąbrowszczaków 21 lok. 430, 10-542 Olsztyn, w kopercie z adnotacją: „Oferta na stanowisko Inspektor ochrony danych osobowych”

 

 

Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sim.kzn.polnoc@gmail.comE-mail powinien być zatytułowany „Oferta na stanowisko Inspektor ochrony danych osobowych”. Dokumenty wymagane w pkt. 5 ogłoszenia należy załączyć w formie plików PDF. Ponadto w treści e-maila należy podać imię i nazwisko składającego ofertę oraz zamieścić spis załączników z podaniem nazw załączonych plików i opisem zawartości załączonych plików.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2021 r. o godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Spółki powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Spółki w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się