Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Start
ePUAP
Informacje dodatkowe
Podsumowanie
Zakończenie
Po co?
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) służy do nieodpłatnego zakładania i prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dla kogo?
SSDIP został zbudowany w celu ułatwienia obywatelom dostępu do informacji publicznej poprzez ujednolicenie struktury założonych w jego ramach stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. SSDIP zawiera jednolite menu przedmiotowe dla wszystkich podmiotów o tych samych kompetencjach oraz zintegrowany mechanizm wyszukujący informacje według predefiniowanych kryteriów.

Jak?

Podmioty będące podmiotami publicznymi
Podmioty, które posiadają konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz uzyskały w MC funkcjonalności ePUAP Podmiotu Publicznego powinny:
 • złożyć wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP, na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
Podmioty, które nie posiadają konta na platformie ePUAP, aby założyć stronę podmiotową BIP powinny:
 • założyć konto na platformie ePUAP, a następnie, przy wykorzystaniu założonego konta, utworzyć konto reprezentowanego przez siebie podmiotu publicznego
 • złożyć wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji (MC) o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla podmiotu publicznego
 • złożyć wniosek do COI o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP

Podmioty niebędące podmiotami publicznymi, lecz wykonujące zadania publiczne
Podmioty, które posiadają konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) powinny:
 • złożyć wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP, na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
Podmioty, które nie posiadają konta na platformie ePUAP, aby założyć stronę podmiotową BIP powinny:
 • założyć konto na platformie ePUAP, a następnie, przy wykorzystaniu założonego konta, utworzyć konto reprezentowanego przez siebie podmiotu
 • przesłać oświadczenie (skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) do COI na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl w celu nadanie uprawnień dostępu do SSDIP
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
dalej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..