Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-04-05 22:11:42  Izabela Adamska

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;1</strong></p> <p align="center"> <strong>Przepisy og&oacute;lne</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;1.</strong>&nbsp;1.&nbsp;<sup>(1)</sup> Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.</p> <p> 2.&nbsp;Przepisy ustawy nie naruszają przepis&oacute;w innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;2.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> 2.&nbsp;Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;2a.</strong>&nbsp;<sup>(2)</sup> 1.&nbsp;Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> 2.&nbsp;Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;3.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczeg&oacute;lnie istotne dla interesu publicznego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; wglądu do dokument&oacute;w urzędowych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; dostępu do posiedzeń kolegialnych organ&oacute;w władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybor&oacute;w.</p> <p> 2.&nbsp;Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;4.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczeg&oacute;lności:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; organy władzy publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; organy samorząd&oacute;w gospodarczych i zawodowych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, kt&oacute;re wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w kt&oacute;rych Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepis&oacute;w o ochronie konkurencji i konsument&oacute;w.</p> <p> 2.&nbsp;<sup>(3)</sup> Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawc&oacute;w reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Tr&oacute;jstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojew&oacute;dzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z p&oacute;źn. zm.), oraz partie polityczne.</p> <p> 3.&nbsp;Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;5.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.</p> <p> 1a.&nbsp;<sup>(4)</sup> Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; utrudniłoby w spos&oacute;b istotny ochronę interes&oacute;w majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.</p> <p> 2.&nbsp;Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.</p> <p> 3.&nbsp;<sup>(5)</sup> Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczeg&oacute;lności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiot&oacute;w wykonujących zadania publiczne albo os&oacute;b pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.</p> <p> 4.&nbsp;Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o kt&oacute;rych mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organ&oacute;w prowadzących postępowania, w szczeg&oacute;lności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.</p> <p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;2</strong></p> <p align="center"> <strong>Dostęp do informacji publicznej</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;6.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczeg&oacute;lności o:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; projektowaniu akt&oacute;w normatywnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; podmiotach, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; statusie prawnym lub formie prawnej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; organizacji,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; przedmiocie działalności i kompetencjach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> e)&nbsp; strukturze własnościowej podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,</p> <p style="margin-left: 34pt"> f)&nbsp; majątku, kt&oacute;rym dysponują,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; zasadach funkcjonowania podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; trybie działania państwowych os&oacute;b prawnych i os&oacute;b prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; sposobach stanowienia akt&oacute;w publicznoprawnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,</p> <p style="margin-left: 34pt"> e)&nbsp; stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,</p> <p style="margin-left: 34pt"> f)&nbsp; prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> g)&nbsp; <sup>(6)</sup> naborze kandydat&oacute;w do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> h)&nbsp; <sup>(7)</sup> konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; danych publicznych, w tym:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; treść i postać dokument&oacute;w urzędowych, w szczeg&oacute;lności:</p> <p style="margin-left: 45.35pt"> &ndash;&nbsp; treść akt&oacute;w administracyjnych i innych rozstrzygnięć,</p> <p style="margin-left: 45.35pt"> &ndash;&nbsp; dokumentacja przebiegu i efekt&oacute;w kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiot&oacute;w ją przeprowadzających,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepis&oacute;w Kodeksu karnego,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; informacja o stanie państwa, samorząd&oacute;w i ich jednostek organizacyjnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; majątku publicznym, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; majątku Skarbu Państwa i państwowych os&oacute;b prawnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorząd&oacute;w zawodowych i gospodarczych oraz majątku os&oacute;b prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; majątku podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o kt&oacute;rym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> e)&nbsp; dochodach i stratach sp&oacute;łek handlowych, w kt&oacute;rych podmioty, o kt&oacute;rych mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepis&oacute;w Kodeksu sp&oacute;łek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,</p> <p style="margin-left: 34pt"> f)&nbsp; długu publicznym,</p> <p style="margin-left: 34pt"> g)&nbsp; pomocy publicznej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> h)&nbsp; ciężarach publicznych.</p> <p> 2.&nbsp;Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepis&oacute;w Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;7.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; ogłaszania informacji publicznych, w tym dokument&oacute;w urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o kt&oacute;rym mowa w art. 8,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; udostępniania, o kt&oacute;rym mowa w art. 10 i 11,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; wstępu na posiedzenia organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiał&oacute;w, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.</p> <p> 2.&nbsp;Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;8.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej &quot;Biuletynem Informacji Publicznej&quot;.</p> <p> 2.&nbsp;Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2.</p> <p> 3.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o kt&oacute;rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej r&oacute;wnież inne informacje publiczne.</p> <p> 4.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.</p> <p> 5.&nbsp;W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, kt&oacute;re dokonały wyłączenia, a w przypadku, o kt&oacute;rym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie kt&oacute;rego dokonano wyłączenia jawności.</p> <p> 6.&nbsp;Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; podania w informacji danych określających tożsamość osoby, kt&oacute;ra wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, kt&oacute;ra wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;9.</strong>&nbsp;<sup>(8)</sup> 1.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.</p> <p> 2.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na kt&oacute;rych udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.</p> <p> 3.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o kt&oacute;rej mowa w ust. 1.</p> <p> 4.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o kt&oacute;rych mowa w pkt 1,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źr&oacute;dłowe tego oprogramowania.</p> <p> 5.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; szczeg&oacute;łowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczeg&oacute;lności:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; strukturę strony gł&oacute;wnej, o kt&oacute;rej mowa w ust. 1,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; standardy struktury stron, o kt&oacute;rych mowa w ust. 2,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; zakres i tryb przekazywania informacji, o kt&oacute;rych mowa w ust. 3,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej</p> <p> - mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność r&oacute;wnego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych koszt&oacute;w z tytułu opłat licencyjnych.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;10.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.</p> <p> 2.&nbsp;Informacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;11.</strong>&nbsp;Informacja publiczna może być udostępniana:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach og&oacute;lnie dostępnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przez zainstalowane w miejscach, o kt&oacute;rych mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;12.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Informacje publiczne udostępniane w spos&oacute;b, o kt&oacute;rym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, kt&oacute;ra wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, kt&oacute;ra udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;13.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.</p> <p> 2.&nbsp;Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach op&oacute;źnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;14.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w spos&oacute;b i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, kt&oacute;rymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w spos&oacute;b i w formie określonych we wniosku.</p> <p> 2.&nbsp;Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w spos&oacute;b lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki spos&oacute;b lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w spos&oacute;b lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;15.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o kt&oacute;rym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot, o kt&oacute;rym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;16.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.</p> <p> 2.&nbsp;Do decyzji, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje os&oacute;b, kt&oacute;re zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiot&oacute;w, ze względu na kt&oacute;rych dobra, o kt&oacute;rych mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;17.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Do rozstrzygnięć podmiot&oacute;w obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.</p> <p> 2.&nbsp;Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o kt&oacute;rym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;18.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Posiedzenia kolegialnych organ&oacute;w władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybor&oacute;w są jawne i dostępne.</p> <p> 2.&nbsp;Posiedzenia kolegialnych organ&oacute;w pomocniczych organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.</p> <p> 3.&nbsp;Organy, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o kt&oacute;rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1.</p> <p> 4.&nbsp;Ograniczenie dostępu do posiedzeń organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;19.</strong>&nbsp;Organy, o kt&oacute;rych mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;20.</strong>&nbsp;Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wybor&oacute;w kolegialnych organ&oacute;w jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organ&oacute;w pomocniczych.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;21.</strong>&nbsp;<sup>(9)</sup>Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z p&oacute;źn. zm.), z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;22.</strong>&nbsp;<sup>(10)</sup> (uchylony).</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23.</strong>&nbsp;Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.</p> <p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;2a&nbsp;</strong><sup>(11)</sup></p> <p align="center"> <strong>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;23a.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla kt&oacute;rego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.</p> <p> 2.&nbsp;Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; Prezes Rady Ministr&oacute;w,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; jednostki sektora finans&oacute;w publicznych w rozumieniu przepis&oacute;w o finansach publicznych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wsp&oacute;lnie z podmiotami, o kt&oacute;rych mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; finansują je w ponad 50% lub</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; posiadają ponad połowę udział&oacute;w albo akcji, lub</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; sprawują nadz&oacute;r nad organem zarządzającym, lub</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; związki podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 2-4</p> <p> - zwani dalej &quot;podmiotami zobowiązanymi&quot;.</p> <p> 3.&nbsp;Przepis&oacute;w niniejszego rozdziału nie stosuje się do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; archiw&oacute;w państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiał&oacute;w archiwalnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z p&oacute;źn. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych przekaz&oacute;w,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiot&oacute;w prowadzących działalność kulturalną, o kt&oacute;rej mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z p&oacute;źn. zm.), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych służących ich działalności badawczej oraz dydaktycznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o kt&oacute;rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p&oacute;źn. zm.), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.</p> <p> 4.&nbsp;Przepis&oacute;w niniejszego rozdziału nie stosuje się do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; informacji publicznych, kt&oacute;rych udostępnienie zostało uzależnione od wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych przepis&oacute;w,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.</p> <p> 5.&nbsp;Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepis&oacute;w innych ustaw określających odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23b.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; obowiązku poinformowania o źr&oacute;dle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.</p> <p> 3.&nbsp;Podmiot zobowiązany określa spos&oacute;b korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p&oacute;źn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do cel&oacute;w komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utwor&oacute;w zależnych.</p> <p> 4.&nbsp;Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23c.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o kt&oacute;rym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w spos&oacute;b wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych koszt&oacute;w.</p> <p> 2.&nbsp;Nakładając opłatę, o kt&oacute;rej mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony spos&oacute;b i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, kt&oacute;re mogą mieć wpływ w szczeg&oacute;lności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy koszt&oacute;w poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony spos&oacute;b i w określonej formie.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23d.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w por&oacute;wnywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.</p> <p> 2.&nbsp;W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkownik&oacute;w.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23e.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkownik&oacute;w, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.</p> <p> 2.&nbsp;W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunk&oacute;w ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23f.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmioty zobowiązane, kt&oacute;re przekazują informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania z użyciem system&oacute;w teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania format&oacute;w danych oraz protokoł&oacute;w komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> 2.&nbsp;Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczeg&oacute;lności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciąg&oacute;w, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23g.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; udostępnionej w spos&oacute;b inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; udostępnionej w centralnym repozytorium,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.</p> <p> 2.&nbsp;Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny spos&oacute;b i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.</p> <p> 3.&nbsp;Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczeg&oacute;lności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne.</p> <p> 4.&nbsp;W przypadku niespełnienia warunk&oacute;w formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia brak&oacute;w, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.</p> <p> 5.&nbsp;Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczeg&oacute;lnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.</p> <p> 6.&nbsp;Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministr&oacute;w o przekroczeniu 1000 wniosk&oacute;w o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.</p> <p> 7.&nbsp;Podmiot zobowiązany:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o kt&oacute;rym mowa w art. 23c ust. 1,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> 8.&nbsp;Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o kt&oacute;rych mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.</p> <p> 9.&nbsp;Podmiot zobowiązany może odm&oacute;wić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 23f ust. 2.</p> <p> 10.&nbsp;Wnioskodawca, kt&oacute;ry otrzymał ofertę, o kt&oacute;rej mowa w ust. 7 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepis&oacute;w ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.</p> <p> 11.&nbsp;Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kt&oacute;ra posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od kt&oacute;rego podmiot zobowiązany uzyskał dany utw&oacute;r.</p> <p> 12.&nbsp;Do rozstrzygnięć, o kt&oacute;rych mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do kt&oacute;rego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.</p> <p> 13.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wz&oacute;r wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczeg&oacute;lności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23h.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmiot zobowiązany, kt&oacute;ry przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały określone,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunk&oacute;w ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot zobowiązany, kt&oacute;ry udostępnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania w spos&oacute;b inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o kt&oacute;rych mowa w art. 23b ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.</p> <p> 3.&nbsp;Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości opłaty, o kt&oacute;rej mowa w art. 23c ust. 1.</p> <p> 4.&nbsp;Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii &quot;Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych&quot;, uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23i.</strong>&nbsp;Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;3</strong></p> <p align="center"> <strong>Przepisy o zmianie przepis&oacute;w obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;24.</strong>&nbsp;W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; dodaje się art. 3a w brzmieniu:</p> <p style="margin-left: 70.9pt"> &quot;Art.&nbsp;3a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).&quot;;</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; w art. 4:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p style="margin-left: 2cm"> &quot;1.&nbsp;&nbsp; Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finans&oacute;w publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepis&oacute;w informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.&quot;,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; skreśla się ust. 2,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; w ust. 3 wyrazy &quot;Na żądanie redaktora naczelnego&quot; zastępuje się wyrazami &quot;W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,&quot;</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; skreśla się ust. 5 i 6;</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:</p> <p style="margin-left: 42.55pt"> &quot;4.&nbsp;&nbsp; Rada Ministr&oacute;w, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzecznik&oacute;w prasowych w urzędach organ&oacute;w administracji rządowej.&quot;</p> <p> <strong>Art.&nbsp;25.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.</p> <p> 2.&nbsp;Podmioty są obowiązane w sprawach, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;26.</strong>&nbsp;Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, kt&oacute;ry odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o kt&oacute;rym mowa w:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <sup>1)</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).<sup>(12)</sup></p> <p> <strong>Przypisy:</strong></p> <p> <sup>1)</sup>&nbsp;Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>2)</sup>&nbsp;Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>3)</sup>&nbsp;Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Tr&oacute;jstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojew&oacute;dzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niekt&oacute;rych innych ustaw (Dz.U.2004.240.2407) z dniem 23 listopada 2004 r.</p> <p> <sup>4)</sup>&nbsp;Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>5)</sup>&nbsp;Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>6)</sup>&nbsp;Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.</p> <p> <sup>7)</sup>&nbsp;Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.</p> <p> <sup>8)</sup>&nbsp;Art. 9 zmieniony przez art. 44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r.</p> <p> <sup>9)</sup>&nbsp;Art. 21:</p> <p> - zmieniony przez art. 82 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sąd&oacute;w administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.</p> <p> - zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>10)</sup>&nbsp;Art. 22 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>11)</sup>&nbsp;Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r., z tym że w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, zmiany wejdą w życie 29 września 2012 r.</p> <p> <sup>12)</sup>&nbsp;Odnośnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> &nbsp;&nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;1</strong></p> <p align="center"> <strong>Przepisy og&oacute;lne</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;1.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.</p> <p> 2.&nbsp;Przepisy ustawy nie naruszają przepis&oacute;w innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;2.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> 2.&nbsp;Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;2a.</strong>&nbsp;<sup>(2)</sup> 1.&nbsp;Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> 2.&nbsp;Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;3.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczeg&oacute;lnie istotne dla interesu publicznego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; wglądu do dokument&oacute;w urzędowych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; dostępu do posiedzeń kolegialnych organ&oacute;w władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybor&oacute;w.</p> <p> 2.&nbsp;Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;4.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczeg&oacute;lności:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; organy władzy publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; organy samorząd&oacute;w gospodarczych i zawodowych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, kt&oacute;re wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w kt&oacute;rych Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepis&oacute;w o ochronie konkurencji i konsument&oacute;w.</p> <p> 2.&nbsp;<sup>(3)</sup> Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawc&oacute;w reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Tr&oacute;jstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojew&oacute;dzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z p&oacute;źn. zm.), oraz partie polityczne.</p> <p> 3.&nbsp;Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;5.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.</p> <p> 1a.&nbsp;<sup>(4)</sup> Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; utrudniłoby w spos&oacute;b istotny ochronę interes&oacute;w majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.</p> <p> 2.&nbsp;Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.</p> <p> 3.&nbsp;<sup>(5)</sup> Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczeg&oacute;lności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiot&oacute;w wykonujących zadania publiczne albo os&oacute;b pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.</p> <p> 4.&nbsp;Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o kt&oacute;rych mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organ&oacute;w prowadzących postępowania, w szczeg&oacute;lności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.</p> <p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;2</strong></p> <p align="center"> <strong>Dostęp do informacji publicznej</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;6.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczeg&oacute;lności o:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; projektowaniu akt&oacute;w normatywnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; podmiotach, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; statusie prawnym lub formie prawnej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; organizacji,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; przedmiocie działalności i kompetencjach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> e)&nbsp; strukturze własnościowej podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,</p> <p style="margin-left: 34pt"> f)&nbsp; majątku, kt&oacute;rym dysponują,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; zasadach funkcjonowania podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; trybie działania państwowych os&oacute;b prawnych i os&oacute;b prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; sposobach stanowienia akt&oacute;w publicznoprawnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,</p> <p style="margin-left: 34pt"> e)&nbsp; stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,</p> <p style="margin-left: 34pt"> f)&nbsp; prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> g)&nbsp; <sup>(6)</sup> naborze kandydat&oacute;w do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> h)&nbsp; <sup>(7)</sup> konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; danych publicznych, w tym:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; treść i postać dokument&oacute;w urzędowych, w szczeg&oacute;lności:</p> <p style="margin-left: 45.35pt"> &ndash;&nbsp; treść akt&oacute;w administracyjnych i innych rozstrzygnięć,</p> <p style="margin-left: 45.35pt"> &ndash;&nbsp; dokumentacja przebiegu i efekt&oacute;w kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiot&oacute;w ją przeprowadzających,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepis&oacute;w Kodeksu karnego,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; informacja o stanie państwa, samorząd&oacute;w i ich jednostek organizacyjnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; majątku publicznym, w tym o:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; majątku Skarbu Państwa i państwowych os&oacute;b prawnych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorząd&oacute;w zawodowych i gospodarczych oraz majątku os&oacute;b prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; majątku podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o kt&oacute;rym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,</p> <p style="margin-left: 34pt"> e)&nbsp; dochodach i stratach sp&oacute;łek handlowych, w kt&oacute;rych podmioty, o kt&oacute;rych mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepis&oacute;w Kodeksu sp&oacute;łek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,</p> <p style="margin-left: 34pt"> f)&nbsp; długu publicznym,</p> <p style="margin-left: 34pt"> g)&nbsp; pomocy publicznej,</p> <p style="margin-left: 34pt"> h)&nbsp; ciężarach publicznych.</p> <p> 2.&nbsp;Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepis&oacute;w Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;7.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; ogłaszania informacji publicznych, w tym dokument&oacute;w urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o kt&oacute;rym mowa w art. 8,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; udostępniania, o kt&oacute;rym mowa w art. 10 i 11,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; wstępu na posiedzenia organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiał&oacute;w, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.</p> <p> 2.&nbsp;Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;8.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej &quot;Biuletynem Informacji Publicznej&quot;.</p> <p> 2.&nbsp;Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2.</p> <p> 3.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o kt&oacute;rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej r&oacute;wnież inne informacje publiczne.</p> <p> 4.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.</p> <p> 5.&nbsp;W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, kt&oacute;re dokonały wyłączenia, a w przypadku, o kt&oacute;rym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie kt&oacute;rego dokonano wyłączenia jawności.</p> <p> 6.&nbsp;Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; podania w informacji danych określających tożsamość osoby, kt&oacute;ra wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, kt&oacute;ra wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;9.</strong>&nbsp;<sup>(8)</sup> 1.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.</p> <p> 2.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na kt&oacute;rych udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.</p> <p> 3.&nbsp;Podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o kt&oacute;rej mowa w ust. 1.</p> <p> 4.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o kt&oacute;rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o kt&oacute;rych mowa w pkt 1,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źr&oacute;dłowe tego oprogramowania.</p> <p> 5.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; szczeg&oacute;łowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczeg&oacute;lności:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; strukturę strony gł&oacute;wnej, o kt&oacute;rej mowa w ust. 1,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; standardy struktury stron, o kt&oacute;rych mowa w ust. 2,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; zakres i tryb przekazywania informacji, o kt&oacute;rych mowa w ust. 3,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej</p> <p> - mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność r&oacute;wnego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych koszt&oacute;w z tytułu opłat licencyjnych.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;10.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.</p> <p> 2.&nbsp;Informacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;11.</strong>&nbsp;Informacja publiczna może być udostępniana:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach og&oacute;lnie dostępnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przez zainstalowane w miejscach, o kt&oacute;rych mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;12.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Informacje publiczne udostępniane w spos&oacute;b, o kt&oacute;rym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, kt&oacute;ra wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, kt&oacute;ra udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;13.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.</p> <p> 2.&nbsp;Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach op&oacute;źnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;14.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w spos&oacute;b i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, kt&oacute;rymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w spos&oacute;b i w formie określonych we wniosku.</p> <p> 2.&nbsp;Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w spos&oacute;b lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki spos&oacute;b lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w spos&oacute;b lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;15.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o kt&oacute;rym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot, o kt&oacute;rym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;16.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.</p> <p> 2.&nbsp;Do decyzji, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje os&oacute;b, kt&oacute;re zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiot&oacute;w, ze względu na kt&oacute;rych dobra, o kt&oacute;rych mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;17.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Do rozstrzygnięć podmiot&oacute;w obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.</p> <p> 2.&nbsp;Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o kt&oacute;rym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;18.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Posiedzenia kolegialnych organ&oacute;w władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybor&oacute;w są jawne i dostępne.</p> <p> 2.&nbsp;Posiedzenia kolegialnych organ&oacute;w pomocniczych organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.</p> <p> 3.&nbsp;Organy, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o kt&oacute;rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1.</p> <p> 4.&nbsp;Ograniczenie dostępu do posiedzeń organ&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;19.</strong>&nbsp;Organy, o kt&oacute;rych mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;20.</strong>&nbsp;Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wybor&oacute;w kolegialnych organ&oacute;w jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organ&oacute;w pomocniczych.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;21.</strong>&nbsp;<sup>(9)</sup>Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z p&oacute;źn. zm.), z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;22.</strong>&nbsp;<sup>(10)</sup> (uchylony).</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23.</strong>&nbsp;Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.</p> <p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;2a&nbsp;</strong><sup>(11)</sup></p> <p align="center"> <strong>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;23a.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla kt&oacute;rego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.</p> <p> 2.&nbsp;Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; Prezes Rady Ministr&oacute;w,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; jednostki sektora finans&oacute;w publicznych w rozumieniu przepis&oacute;w o finansach publicznych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wsp&oacute;lnie z podmiotami, o kt&oacute;rych mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; finansują je w ponad 50% lub</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; posiadają ponad połowę udział&oacute;w albo akcji, lub</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; sprawują nadz&oacute;r nad organem zarządzającym, lub</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; związki podmiot&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 2-4</p> <p> - zwani dalej &quot;podmiotami zobowiązanymi&quot;.</p> <p> 3.&nbsp;Przepis&oacute;w niniejszego rozdziału nie stosuje się do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; archiw&oacute;w państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiał&oacute;w archiwalnych,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z p&oacute;źn. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych przekaz&oacute;w,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiot&oacute;w prowadzących działalność kulturalną, o kt&oacute;rej mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z p&oacute;źn. zm.), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych służących ich działalności badawczej oraz dydaktycznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 5)&nbsp; jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o kt&oacute;rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p&oacute;źn. zm.), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.</p> <p> 4.&nbsp;Przepis&oacute;w niniejszego rozdziału nie stosuje się do:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; informacji publicznych, kt&oacute;rych udostępnienie zostało uzależnione od wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych przepis&oacute;w,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.</p> <p> 5.&nbsp;Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepis&oacute;w innych ustaw określających odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23b.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; obowiązku poinformowania o źr&oacute;dle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.</p> <p> 3.&nbsp;Podmiot zobowiązany określa spos&oacute;b korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p&oacute;źn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do cel&oacute;w komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utwor&oacute;w zależnych.</p> <p> 4.&nbsp;Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23c.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o kt&oacute;rym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w spos&oacute;b wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych koszt&oacute;w.</p> <p> 2.&nbsp;Nakładając opłatę, o kt&oacute;rej mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony spos&oacute;b i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, kt&oacute;re mogą mieć wpływ w szczeg&oacute;lności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy koszt&oacute;w poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony spos&oacute;b i w określonej formie.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23d.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w por&oacute;wnywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.</p> <p> 2.&nbsp;W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkownik&oacute;w.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23e.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkownik&oacute;w, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.</p> <p> 2.&nbsp;W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunk&oacute;w ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23f.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmioty zobowiązane, kt&oacute;re przekazują informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania z użyciem system&oacute;w teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania format&oacute;w danych oraz protokoł&oacute;w komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> 2.&nbsp;Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczeg&oacute;lności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciąg&oacute;w, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23g.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; udostępnionej w spos&oacute;b inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; udostępnionej w centralnym repozytorium,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.</p> <p> 2.&nbsp;Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny spos&oacute;b i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.</p> <p> 3.&nbsp;Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczeg&oacute;lności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne.</p> <p> 4.&nbsp;W przypadku niespełnienia warunk&oacute;w formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia brak&oacute;w, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.</p> <p> 5.&nbsp;Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczeg&oacute;lnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.</p> <p> 6.&nbsp;Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministr&oacute;w o przekroczeniu 1000 wniosk&oacute;w o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.</p> <p> 7.&nbsp;Podmiot zobowiązany:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o kt&oacute;rym mowa w art. 23c ust. 1,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> 8.&nbsp;Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o kt&oacute;rych mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.</p> <p> 9.&nbsp;Podmiot zobowiązany może odm&oacute;wić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 23f ust. 2.</p> <p> 10.&nbsp;Wnioskodawca, kt&oacute;ry otrzymał ofertę, o kt&oacute;rej mowa w ust. 7 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepis&oacute;w ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.</p> <p> 11.&nbsp;Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kt&oacute;ra posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od kt&oacute;rego podmiot zobowiązany uzyskał dany utw&oacute;r.</p> <p> 12.&nbsp;Do rozstrzygnięć, o kt&oacute;rych mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do kt&oacute;rego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.</p> <p> 13.&nbsp;Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wz&oacute;r wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczeg&oacute;lności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23h.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Podmiot zobowiązany, kt&oacute;ry przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały określone,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 4)&nbsp; informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunk&oacute;w ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.</p> <p> 2.&nbsp;Podmiot zobowiązany, kt&oacute;ry udostępnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania w spos&oacute;b inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o kt&oacute;rych mowa w art. 23b ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.</p> <p> 3.&nbsp;Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości opłaty, o kt&oacute;rej mowa w art. 23c ust. 1.</p> <p> 4.&nbsp;Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii &quot;Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych&quot;, uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;23i.</strong>&nbsp;Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p align="center"> <strong>Rozdział&nbsp;3</strong></p> <p align="center"> <strong>Przepisy o zmianie przepis&oacute;w obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe</strong></p> <p> <strong>Art.&nbsp;24.</strong>&nbsp;W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; dodaje się art. 3a w brzmieniu:</p> <p style="margin-left: 70.9pt"> &quot;Art.&nbsp;3a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).&quot;;</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; w art. 4:</p> <p style="margin-left: 34pt"> a)&nbsp; ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p style="margin-left: 2cm"> &quot;1.&nbsp;&nbsp; Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finans&oacute;w publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepis&oacute;w informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.&quot;,</p> <p style="margin-left: 34pt"> b)&nbsp; skreśla się ust. 2,</p> <p style="margin-left: 34pt"> c)&nbsp; w ust. 3 wyrazy &quot;Na żądanie redaktora naczelnego&quot; zastępuje się wyrazami &quot;W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,&quot;</p> <p style="margin-left: 34pt"> d)&nbsp; skreśla się ust. 5 i 6;</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:</p> <p style="margin-left: 42.55pt"> &quot;4.&nbsp;&nbsp; Rada Ministr&oacute;w, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzecznik&oacute;w prasowych w urzędach organ&oacute;w administracji rządowej.&quot;</p> <p> <strong>Art.&nbsp;25.</strong>&nbsp;1.&nbsp;Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.</p> <p> 2.&nbsp;Podmioty są obowiązane w sprawach, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.</p> <p> <strong>Art.&nbsp;26.</strong>&nbsp;Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, kt&oacute;ry odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o kt&oacute;rym mowa w:</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 1)&nbsp; art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 2)&nbsp; art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,</p> <p style="margin-left: 20.4pt"> &nbsp; 3)&nbsp; art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <sup>1)</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).<sup>(12)</sup></p> <p> <strong>Przypisy:</strong></p> <p> <sup>1)</sup>&nbsp;Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>2)</sup>&nbsp;Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>3)</sup>&nbsp;Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Tr&oacute;jstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojew&oacute;dzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niekt&oacute;rych innych ustaw (Dz.U.2004.240.2407) z dniem 23 listopada 2004 r.</p> <p> <sup>4)</sup>&nbsp;Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>5)</sup>&nbsp;Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>6)</sup>&nbsp;Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.</p> <p> <sup>7)</sup>&nbsp;Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.</p> <p> <sup>8)</sup>&nbsp;Art. 9 zmieniony przez art. 44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r.</p> <p> <sup>9)</sup>&nbsp;Art. 21:</p> <p> - zmieniony przez art. 82 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sąd&oacute;w administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.</p> <p> - zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>10)</sup>&nbsp;Art. 22 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> <sup>11)</sup>&nbsp;Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r., z tym że w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, zmiany wejdą w życie 29 września 2012 r.</p> <p> <sup>12)</sup>&nbsp;Odnośnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.</p> <p> &nbsp;&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. (1) Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 2a. (2) 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1)  uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

  2)  wglądu do dokumentów urzędowych,

  3)  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

  1)  organy władzy publicznej,

  2)  organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

  3)  podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

  4)  podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

  5)  podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. (3) Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

1a. (4) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

  1)  osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,

  2)  utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. (5) Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Rozdział 2

Dostęp do informacji publicznej

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)  projektowaniu aktów normatywnych,

c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

  2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  statusie prawnym lub formie prawnej,

b)  organizacji,

c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)  majątku, którym dysponują,

  3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g)  (6) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

h)  (7) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

  4)  danych publicznych, w tym:

a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

–  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

–  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  5)  majątku publicznym, w tym o:

a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)  długu publicznym,

g)  pomocy publicznej,

h)  ciężarach publicznych.

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1)  ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,

  2)  udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,

  3)  wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  1)  oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

  2)  podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

  3)  dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,

  4)  oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

  5)  zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Art. 9. (8) 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1)  gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,

  2)  gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,

  3)  udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1)  szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a)  strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,

b)  standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

  2)  zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,

  3)  wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:

  1)  w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

  2)  przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

  1)  kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

  2)  przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

  2)  uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.

4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Art. 21. (9)Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:

  1)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Art. 22. (10) (uchylony).

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozdział 2a (11)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Art. 23a. 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:

  1)  Prezes Rady Ministrów,

  2)  jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,

  3)  inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

  4)  inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wspólnie z podmiotami, o których mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:

a)  finansują je w ponad 50% lub

b)  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c)  sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d)  mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

  5)  związki podmiotów, o których mowa w pkt 2-4

- zwani dalej "podmiotami zobowiązanymi".

3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

  1)  archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiałów archiwalnych,

  2)  jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych przekazów,

  3)  instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

  4)  uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych służących ich działalności badawczej oraz dydaktycznej,

  5)  jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

  1)  informacji publicznych, których udostępnienie zostało uzależnione od wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych przepisów,

  2)  przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.

5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.

Art. 23b. 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.

2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:

  1)  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

  2)  obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

  3)  obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

  4)  zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Art. 23c. 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Art. 23d. 1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.

2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Art. 23e. 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.

2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.

Art. 23f. 1. Podmioty zobowiązane, które przekazują informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Art. 23g. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  1)  udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

  2)  udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

  3)  udostępnionej w centralnym repozytorium,

  4)  przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  1)  informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

  2)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000 wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.

7. Podmiot zobowiązany:

  1)  przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

  2)  przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o którym mowa w art. 23c ust. 1,

  3)  odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

8. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  1)  dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

  2)  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

9. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2.

10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

  2)  uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

12. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.

Art. 23h. 1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:

  1)  wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania,

  2)  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały określone,

  3)  informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

  4)  informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 23b ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1.

4. Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych", uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.

Art. 23i. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  1)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rozdział 3

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a.     W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).";

  2)  w art. 4:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.",

b)  skreśla się ust. 2,

c)  w ust. 3 wyrazy "Na żądanie redaktora naczelnego" zastępuje się wyrazami "W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,"

d)  skreśla się ust. 5 i 6;

  3)  w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.   Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej."

Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:

  1)  art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

  2)  art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

  3)  art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

1)     Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).(12)

Przypisy:

1) Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

2) Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

3) Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2004.240.2407) z dniem 23 listopada 2004 r.

4) Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

5) Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

6) Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.

7) Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.

8) Art. 9 zmieniony przez art. 44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r.

9) Art. 21:

- zmieniony przez art. 82 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

10) Art. 22 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

11) Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r., z tym że w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, zmiany wejdą w życie 29 września 2012 r.

12) Odnośnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

  

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 2a. (2) 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1)  uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

  2)  wglądu do dokumentów urzędowych,

  3)  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

  1)  organy władzy publicznej,

  2)  organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

  3)  podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

  4)  podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

  5)  podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. (3) Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

1a. (4) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

  1)  osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,

  2)  utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. (5) Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Rozdział 2

Dostęp do informacji publicznej

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)  projektowaniu aktów normatywnych,

c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

  2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  statusie prawnym lub formie prawnej,

b)  organizacji,

c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)  majątku, którym dysponują,

  3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g)  (6) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

h)  (7) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

  4)  danych publicznych, w tym:

a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

–  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

–  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  5)  majątku publicznym, w tym o:

a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)  długu publicznym,

g)  pomocy publicznej,

h)  ciężarach publicznych.

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1)  ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,

  2)  udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,

  3)  wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  1)  oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

  2)  podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

  3)  dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,

  4)  oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

  5)  zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Art. 9. (8) 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1)  gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,

  2)  gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,

  3)  udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1)  szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a)  strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,

b)  standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

  2)  zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,

  3)  wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:

  1)  w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

  2)  przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

  1)  kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

  2)  przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

  2)  uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.

4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Art. 21. (9)Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:

  1)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Art. 22. (10) (uchylony).

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozdział 2a (11)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Art. 23a. 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:

  1)  Prezes Rady Ministrów,

  2)  jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,

  3)  inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

  4)  inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wspólnie z podmiotami, o których mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:

a)  finansują je w ponad 50% lub

b)  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c)  sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d)  mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

  5)  związki podmiotów, o których mowa w pkt 2-4

- zwani dalej "podmiotami zobowiązanymi".

3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

  1)  archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiałów archiwalnych,

  2)  jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych przekazów,

  3)  instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

  4)  uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych służących ich działalności badawczej oraz dydaktycznej,

  5)  jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

  1)  informacji publicznych, których udostępnienie zostało uzależnione od wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych przepisów,

  2)  przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.

5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.

Art. 23b. 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.

2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:

  1)  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

  2)  obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

  3)  obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

  4)  zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Art. 23c. 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Art. 23d. 1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.

2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Art. 23e. 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.

2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.

Art. 23f. 1. Podmioty zobowiązane, które przekazują informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Art. 23g. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  1)  udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

  2)  udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

  3)  udostępnionej w centralnym repozytorium,

  4)  przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  1)  informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

  2)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000 wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.

7. Podmiot zobowiązany:

  1)  przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

  2)  przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o którym mowa w art. 23c ust. 1,

  3)  odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

8. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  1)  dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

  2)  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

9. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2.

10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

  2)  uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

12. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.

Art. 23h. 1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:

  1)  wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania,

  2)  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały określone,

  3)  informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

  4)  informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 23b ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1.

4. Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych", uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.

Art. 23i. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  1)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rozdział 3

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a.     W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).";

  2)  w art. 4:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.",

b)  skreśla się ust. 2,

c)  w ust. 3 wyrazy "Na żądanie redaktora naczelnego" zastępuje się wyrazami "W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,"

d)  skreśla się ust. 5 i 6;

  3)  w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.   Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej."

Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:

  1)  art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

  2)  art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

  3)  art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

1)     Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).(12)

Przypisy:

1) Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

2) Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

3) Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2004.240.2407) z dniem 23 listopada 2004 r.

4) Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

5) Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

6) Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.

7) Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.

8) Art. 9 zmieniony przez art. 44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r.

9) Art. 21:

- zmieniony przez art. 82 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

10) Art. 22 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

11) Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r., z tym że w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, zmiany wejdą w życie 29 września 2012 r.

12) Odnośnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

  

2012-04-05 13:54:20  Izabela Adamska

Utworzono artykuł 69 o nazwie 'Ustawa o dostępie do informacji publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste69
user_idpuste35834
resource_idpuste1
namepusteUstawa o dostępie do informacji publicznej
category_idpuste96
language_idpuste1
shortpusteUstawa o dostępie do informacji publicznej
fullpuste

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. (1) Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 2a. (2) 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1)  uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

  2)  wglądu do dokumentów urzędowych,

  3)  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

  1)  organy władzy publicznej,

  2)  organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

  3)  podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

  4)  podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

  5)  podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. (3) Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

1a. (4) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

  1)  osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,

  2)  utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. (5) Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Rozdział 2

Dostęp do informacji publicznej

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)  projektowaniu aktów normatywnych,

c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

  2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  statusie prawnym lub formie prawnej,

b)  organizacji,

c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)  majątku, którym dysponują,

  3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g)  (6) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

h)  (7) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

  4)  danych publicznych, w tym:

a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

–  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

–  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  5)  majątku publicznym, w tym o:

a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)  długu publicznym,

g)  pomocy publicznej,

h)  ciężarach publicznych.

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1)  ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,

  2)  udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,

  3)  wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  1)  oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

  2)  podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

  3)  dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,

  4)  oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

  5)  zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Art. 9. (8) 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1)  gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,

  2)  gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,

  3)  udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1)  szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a)  strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,

b)  standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

  2)  zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,

  3)  wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:

  1)  w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

  2)  przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

  1)  kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

  2)  przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

  2)  uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.

4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Art. 21. (9)Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:

  1)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Art. 22. (10) (uchylony).

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozdział 2a (11)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Art. 23a. 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:

  1)  Prezes Rady Ministrów,

  2)  jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,

  3)  inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

  4)  inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wspólnie z podmiotami, o których mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:

a)  finansują je w ponad 50% lub

b)  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c)  sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d)  mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

  5)  związki podmiotów, o których mowa w pkt 2-4

- zwani dalej "podmiotami zobowiązanymi".

3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

  1)  archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiałów archiwalnych,

  2)  jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych przekazów,

  3)  instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

  4)  uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych służących ich działalności badawczej oraz dydaktycznej,

  5)  jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

  1)  informacji publicznych, których udostępnienie zostało uzależnione od wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych przepisów,

  2)  przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.

5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.

Art. 23b. 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.

2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:

  1)  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

  2)  obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

  3)  obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

  4)  zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Art. 23c. 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Art. 23d. 1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.

2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Art. 23e. 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.

2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.

Art. 23f. 1. Podmioty zobowiązane, które przekazują informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Art. 23g. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  1)  udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

  2)  udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

  3)  udostępnionej w centralnym repozytorium,

  4)  przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  1)  informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

  2)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000 wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.

7. Podmiot zobowiązany:

  1)  przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

  2)  przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o którym mowa w art. 23c ust. 1,

  3)  odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

8. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  1)  dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

  2)  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

9. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2.

10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

  2)  uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

12. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.

Art. 23h. 1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:

  1)  wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania,

  2)  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały określone,

  3)  informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

  4)  informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 23b ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1.

4. Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych", uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.

Art. 23i. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  1)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rozdział 3

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a.     W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).";

  2)  w art. 4:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.",

b)  skreśla się ust. 2,

c)  w ust. 3 wyrazy "Na żądanie redaktora naczelnego" zastępuje się wyrazami "W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,"

d)  skreśla się ust. 5 i 6;

  3)  w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.   Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej."

Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:

  1)  art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

  2)  art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

  3)  art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

1)     Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).(12)

Przypisy:

1) Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

2) Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

3) Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2004.240.2407) z dniem 23 listopada 2004 r.

4) Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

5) Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

6) Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.

7) Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.132.1110) z dniem 19 sierpnia 2005 r.

8) Art. 9 zmieniony przez art. 44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r.

9) Art. 21:

- zmieniony przez art. 82 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

10) Art. 22 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

11) Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r., z tym że w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, zmiany wejdą w życie 29 września 2012 r.

12) Odnośnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.204.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 2011 r.

  

publishfrompuste2012-04-05 00:00:00
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2012-04-05 13:54:19.79878
modifiedpuste2012-04-05 13:54:19.79878
slugpusteustawa-o-dostepie-do-informacji-publicznej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się