Deklaracja dostępności Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej

Data publikacji strony internetowej: 2011.03.22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.12.12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak możliwości ustawienia wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).
Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
Na stronach podmiotowych opublikowano dokumenty:

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów,
 • dla których nie można zmienić struktury
 • które zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,
 • dla których zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych,
 • dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówków i tytułów,
 • dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.04.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Karakula, adres poczty elektronicznej Krzysztof.Karakula@mc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 556 84 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 • Nad wejściami A i B umieszczone są głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie o dostępności cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.