Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Lista artykułów

art. 61 Konstytucji RP
art. 61 Konstytucji RP
06.04.2012 więcej
Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie
informacji publicznej
05.04.2012 więcej
Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
05.04.2012 więcej
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
05.04.2012 więcej
Dyrektywa 2003/98/WE PArlamentu Europejskiego i Rady
DYREKTYWA 2003/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
05.04.2012 więcej
Informacja podstawowym źródłem wiedzy
Informacja i umiejętność jej przetwarzania ma kluczowe
znaczenie w administracji publicznej. Prawo do informacji jest
jednym z podstawowych praw człowieka, zagwarantowanych w art. 10
pkt. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw i
Wolności Człowieka z listopada 1950 roku. Prawo to stanowi
jeden z filarów demokracji i jest warunkiem przejrzystego
państwa podlegającego kontroli obywateli. W prawodawstwie
Polskim prawa te wyrażają się w art. 61 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, a jego realizację zapewnia ustawa z 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
05.04.2012 więcej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
05.04.2012 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się