Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Pytanie FAQ


Pytanie:
1.6 Kto jest administratorem danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP-u, utworzonych przy wykorzystaniu platformy SSDIP  
Odpowiedź:
Administratorami danych, w tym danych osobowych w zakresie treści danych i ich układu graficznego, publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych na platformie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) udostępnianej przez Ministra Cyfryzacji są podmioty, które daną stronę utworzyły. Do administratorów danych tj. podmiotów, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły powinny być kierowane również wszelkie zapytania i uwagi w zakresie treści publikowanych danych, jak również żądania w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą wynikające z art. 15 – 19 oraz art. 21 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Minister Cyfryzacji, który za pośrednictwem SSDIP dostarcza wyłącznie wymagane narzędzie do tworzenia podmiotowych stron BIP, zapewnia wymagane przepisami prawa jego funkcjonalności oraz środki bezpieczeństwa do zapewnienia dostępności, integralności przetwarzanych danych a także ich ochrony przed nieautoryzowaną modyfikacją. Minister Cyfryzacji w zakresie dotyczącym przetwarzania w systemie SSDIP podmiotowych stron BIP utworzonych przez podmioty zobowiązane do utworzenia i udostępniania podmiotowych stron BIP pełnią rolę podmiotu przetwarzającego. Minister Cyfryzacji zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) jest administratorem platformy SSDIP w zakresie warunków, jakie powinny spełniać system informatyczny do prowadzenia podmiotowych stron BIP oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Minister Cyfryzacji, jako administrator platformy SSDIP zobowiązany do zapewnienia kontroli dostępu osób upoważnionych do zamieszczania i edycji publikowanych treści, jest również administratorem danych osobowych osób wskazanych przez podmioty korzystające z SSDIP do umieszczania na podmiotowych stron BIP wymaganych treści (ich redagowania).  
Kategoria:
Informacje ogólne  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..