Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-05-31 12:27:47  Maciej Cetler

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2012-04-06 00:00:00' na '2012-04-01 00:00:00'

Pole slug zmieniło wartość z 'art-61-konstytucji-rp' na 'art-61-konstytucji-rp_75'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2012-04-06 00:00:002012-04-01 00:00:00
versionpustepuste
created2012-04-06 08:28:23.34969puste
modified2012-04-06 08:28:23.34969puste
slugart-61-konstytucji-rpart-61-konstytucji-rp_75
2015-08-21 10:10:08  Michał Sacewicz

Pole category_id zmieniło wartość z '2' na '105'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2105
2015-08-21 10:21:57  Michał Sacewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-08-21 11:24:18  Michał Sacewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2012-04-06 08:28:23  Izabela Adamska

Utworzono artykuł 75 o nazwie 'art. 61 Konstytucji RP'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste75
user_idpuste35834
resource_idpuste1
namepusteart. 61 Konstytucji RP
category_idpuste2
language_idpuste1
shortpusteart. 61 Konstytucji RP
fullpuste

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy. 

publishfrompuste2012-04-06 00:00:00
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2012-04-06 08:28:23.34969
modifiedpuste2012-04-06 08:28:23.34969
slugpusteart-61-konstytucji-rp

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..