Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie  
Stanowisko
Klauzula Informacyjna  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2099-09-03  
Data wygaśnięcia
2099-04-21  
Tagi
 
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
łukowski  
Gmina
Łuków
Miasto
Łuków  
Ulica
ul. Józefa Piłsudskiego  
Numer budynku
14  

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str.1) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
  ul. Piłsudskiego 14
  21-400 Łuków
  adres e-mail: lulk@praca.gov.pl
  tel. 25 798 50 37
  fax. 25 798 44 77
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iod@lukow.praca.gov.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego - na podstawie art.6 ust.1 lit. a i c w/w rozporządzenia - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. W tym okresie będzie Pani/Pan miała/ł możliwość odebrania przedłożonych dokumentów. Po tym okresie zostaną one komisyjnie zniszczone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..